Προσλήψεις δικηγόρων στο ταμείο παρακαταθηκών & δανείων

Προσλήψεις δικηγόρων στο ταμείο παρακαταθηκών & δανείων

Προσλήψεις δικηγόρων στο ταμείο παρακαταθηκών & δανείων

Ανακοίνωση για την προκήρυξη πλήρωσης τεσσάρων (4) θέσεων δικηγόρων, πλήρους απασχόλησης, με έμμισθη εντολή, κατόπιν επιλογής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4194/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη στελέχωση της Νομικής Υπηρεσίας του Τ.Π. & Δανείων.

Ειδικότερα, οι δικηγόροι που θα προσληφθούν, θα καταλάβουν τέσσερις (4) κενές οργανικές θέσεις με έμμισθη εντολή στην Κεντρική Υπηρεσία (Ακαδημίας 40, ΤΚ:10174, ΑΘΗΝΑ) του Τ.Π. & Δανείων, όπως προβλέπονται στη με αριθμό 3673/31-1-2019 (ΑΔΑ:Ψ6ΚΨ469ΗΗ7-ΠΤΚ) απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Π. & Δανείων, περί κατανομής θέσεων προσωπικού στις οργανικές θέσεις του Τ.Π. & Δανείων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας σε κλειστό φάκελο είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, προς  το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (Διεύθυνση Διοικητικού–Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού–Ακαδημίας 40, Αθήνα, ΤΚ:10174), με ονοματεπώνυμο και την ένδειξη «Αίτηση - Δικαιολογητικά Προκήρυξης θέσης Δικηγόρου», κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:30-14:30, σε αποκλειστική προθεσμία από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο
τύπο έως και την 10η Μαρτίου 2021.

Η προκηρυξη ΕΔΩvia Ειδήσεις https://ift.tt/3tfOh39
RSS Feed

Manage


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.