Κτήρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης: Η περίπτωση του κτηρίου της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας


Κτήρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης: Η περίπτωση του κτηρίου της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας.

Μάρκου, Ιωάννης 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Περιβάλλον και Ανάπτυξη"

Η υπέρμετρη εκμετάλλευση του ενεργειακού δυναμικού του πλανήτη μας, είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν δυσμενώς τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, με ανάλογες αρνητικές επιπτώσεις στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Είναι φανερό ότι θα πρέπει να υπάρξουν σημαντικές βελτιωτικές προσπάθειες στην παραγωγή και χρήση της ενέργειας. Ο κτηριακός τομέας ως ενεργειακός καταναλωτής χρησιμοποιεί μεγάλα ποσά ενέργειας. Για τον λόγο αυτό γίνεται προσπάθεια σε ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο στην κατεύθυνση της εύρεσης λύσεων που οδηγούν σε σημαντική αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων. Έχουν εκδοθεί αρκετές κοινοτικές οδηγίες με κατευθύνσεις και προδιαγραφές διαδικασιών προκειμένου να ελεγχθεί και να βελτιωθεί ενεργειακά ο κτηριακός τομέας, οι οποίες έχουν εναρμονισθεί με τη Ελληνική νομοθεσία.

Επιδιώκεται η βελτίωση του κτηριακού δυναμικού με την εφαρμογή διαφόρων μέτρων, έχοντας ως στόχο την δημιουργία Κτηρίων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας (Κ.Σ.Μ.Κ.Ε), τα οποία κι αυτά με την σειρά τους θα βελτιώνονται ώστε από καταναλωτές ενέργειας να γίνουν παραγωγοί ενέργειας. Τα κτήρια αυτά αποτελούν πρότυπα μετάβασης σε μια νέα εποχή ενεργειακής βελτίωσης του κτηριακού δυναμικού σε όλο τον κόσμο. Τέτοιου είδους κατασκευή, με παγκόσμια αναγνώριση, είναι και το κτήριο που στεγάζει τις δραστηριότητες της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Λαμίας. Στο πλαίσιο της εργασίας έχει γίνει προσπάθεια αναλυτικής παρουσίασης των χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων του κτηρίου. Αναλύονται τα γενικά στοιχεία του, ο βιοκλιματικός του σχεδιασμός, όπως και το σύστημα γεωθερμίας μαζί με τα φωτοβολταϊκά πάνελ που διαθέτει για την παραγωγή ενέργειας. Ακολουθεί μια γνωριμία με αντίστοιχα υποδειγματικά κτήρια από την Ελλάδα και από το Διεθνή χώρο, που μας δίνει μια τάξη μεγέθους της εξοικονόμησης ενέργειας που μπορούν να επιτύχουν τέτοιου είδους κατασκευές. Στη συνέχεια επιδιώκεται ο προσδιορισμός εξοικονόμησης ενέργειας του κτηρίου της ΔΕΥΑ Λαμίας σε σχέση με συμβατικό κτήριο, σύμφωνα με τις πραγματικές καταναλώσεις. Τέλος γίνεται υπολογισμός της εξοικονομούμενης ενέργειας του κτηρίου που επιτυγχάνεται με την χρήση φωτοβολταϊκών και γεωθερμίας.

Από το Blogger.