Ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται παράταση για τις δόσεις της ρύθμισης στην εφορία

Ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται παράταση για τις δόσεις της ρύθμισης στην εφορία

Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Μαρτίου 2021 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ και τα Ελεγκτικά Κέντρα για τις επιχειρήσεις που έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20-3-2020 όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από του υπουργείο Οικονομικών ή ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20-3-2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας.

Τα ακαθάριστα έσοδα προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, τα οποία είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20-3-2020.

Συγκεκριμένα η απόφαση αφορά στις επιχειρήσεις των κλάδων του λιανεμπορίου, της εστίασης, του τουρισμού, των μεταφορών, του αθλητισμού, του πολιτισμού, καθώς επίσης και τα βιβλιοπωλεία, τα κομμωτήρια, τα ινστιτούτα αισθητικής και άλλες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που υποχρεώθηκαν είτε να αναστείλουν τη λειτουργία τους είτε να περιορίσουν στο ελάχιστο τις δραστηριότητές τους λόγω των περιοριστικών μέτρων που λαμβάνονται κατά της επιδημίας του κορονοϊού.

Η δόση Μαρτίου καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος της υφιστάμενης ρύθμισης τμηματικής καταβολής, όπως αυτό έχει τυχόν διαμορφωθεί

Από την νέα παράταση της καταβολής της δόσης του Μαρτίου εξαιρούνται:

α) οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 ν. 4270/2014,

β) τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),

γ) τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. - κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους,

δ) οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (Α' 314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του

ε) οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β' του αμέσως παραπάνω νόμου.

Δείτε την απόφαση (PDF)via Ειδήσεις https://ift.tt/2PfoPvI
RSS Feed

Manage


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.