Προσλήψεις στην ΠΕ Χανίων με προκήρυξη του ΑΣΕΠ

Προσλήψεις στην ΠΕ Χανίων με προκήρυξη του ΑΣΕΠ
Προσλήψεις στην ΠΕ Χανίων με προκήρυξη του ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ: Ανακοίνωση για την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, που εδρεύει στο ∆ήµο Χανίων του Νοµού Χανίων,και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

1 ΠΕ Γεωτεχνικών/Κτηνιάτρων
1 ΠΕ Μηχανικών
1 ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργου

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους πρέπει να υποβάλουν ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολήόλα τα απαιτούµενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» µε σήµανση έκδοσης «02-12-2019» δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήµατος.

Η προκηρυξη ΕΔΩvia Ειδήσεις https://ift.tt/3bpXVJF
RSS Feed

Manage


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.