Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο για αναστολή πλειστηριασμών, στήριξη επιχειρήσεων, και διανομή δωρεάν τεστ

Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο για αναστολή πλειστηριασμών, στήριξη επιχειρήσεων, και διανομή δωρεάν τεστ

Το νομοσχέδιο κατατέθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας στη Βουλή και έχει χαρακτηριστεί ως κατεπείγον νεώ περιλαμβάνει διατάξεις για την ανατιμετώπιση των συνεπειών του κορονοϊού που αφορούν όλα τα υπουργεία

Πολυνομοσχέδιο με διατάξεις που αφορούν και συνυπογράφουν όλα τα Υπουργεία κατατέθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας στη Βουλή και το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως κατεπείγον και αναμένεται να συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής αύριο Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021.

Το πολυνομοσχέδιο με τίτλο "κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα", αναμένεται να εισαχθεί για επεξεργασία στις επιτροπές Κοινωνικών και Οικονομικών υποθέσεων της Βουλής, σήμερα το απόγευμα.

Το πολυνομοσχέδιο έχει χαρακτηριστεί ως κατεπείγον και αναμένεται να συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής αύριο Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021.

Αναλυτικά οι σημαντικότερες διατάξεις ανά Υπουργείο

Υπουργείο Υγείας

- Αίρεται υπο τις οριζόμενες προϋποθέσεις και όχι πέραν της 30.6.2021 η απαγόρευση ελεύθερης διάθεσης και χρήσης από φυσικά πρόσωπα ιατροτεχνολογικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων για τη μέτρηση ή την ανίχνευση αντισωμάτων που συνδέονται με τον κορωνοϊό

- Παρέχεται η δυνατότητα σε ιδιωτικά φαρμακεία να διαθέτουν ιατροτεχνολογικά προϊόντα ταχέων ελέγχων αντιγόνων

- Προβλέπεται η διανομή με κρατική μέριμνα και για το οριζόμενο χρονικό διάστημα (30.6) σε κάθε πολίτη της χώρας, μιας αυτοδιαγωνιστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό ανα εβδομάδα η οποία προορίζεται για ατομική χρήση 

- Με ΚΥΑ καθορίζονται μεταξύ άλλων ο τρόπος κυκλοφορίας και διάθεσης των αυτοδιαγωνιστικών δοκιμασιών στους δικαιούχους

- Ορίζεται ότι μέχρι τις 30.6.2021 οι υπόχρεοι για κατάταξη στις Ενοπλες Δυνάμεις υποβάλλονται υποχρεωτικά σε μοριακό έλεγχο, Ο έλεγχος διενεργείται δωρεάν σε δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας κ.α

selftestakia

- Παρατείνονται εως 30.6.21 διάφορα μέτρα που λήγουν στις 31.3.21 όπως αποστολή φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες, δυνατότητα πρόσληψης επικουρικού προσωπικού, νοσηλευτικού και λοιπού, πρόσληψης ιατρικού προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, μετατροπής κλινών ΜΑΦ σε ΜΕΘ, δυνατότητα αναγκαστικής διάθεσης προς το Ελληνικό Δημόσιο κλινών ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ξενοδοχείων κ.α.

- Προβλέπεται η επταήμερη – αντί εξαήμερης – λειτουργία των εμβολιαστικών κέντρων συμπεριλαμβάνοντας Κυριακές και αργίες.

Υπουργείο Οικονομικών

Με το μέρος Β΄ και συγκεκριμένα με τα άρθρα 57-62 θεσπίζεται πρόγραμμα στήριξης προς επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού, με τη μορφή συνεισφοράς του Δημοσίου για την αποπληρωμή των επιχειρηματικών δανείων. Ειδικότερα:

α. Προβλέπεται, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες, η επιδότηση μέρους των μηνιαίων δόσεων δανείων, των πληττόμενων επιχειρήσεων με πεδίο εφαρμογής τις οφειλές προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ενεργών νομικών προσώπων και φυσικών προσώπων, ελεύθερων ή επιτηδευματιών ή εταίρων.

β. Καθορίζονται:

· οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας,

· η διαδικασία υποβολής, έγκρισης και διαχείρισης των αιτήσεων για τη συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα, η οποία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας,

· συγκεκριμένα κριτήρια, διαδικασίες και προθεσμίες για την καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου, που διαφοροποιούνται, ανάλογα με την κατάσταση της επιλέξιμης οφειλής (εξυπηρετούμενη ή μη).

Με το άρθρο 63 καθορίζεται η διαδικασία καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου και συγκεκριμένα:

α. Δεν απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας του οφειλέτη, για την έγκριση και καταβολή αυτής.

β. Καταβάλλεται σε μηνιαία βάση στους ειδικούς και ακατάσχετους λογαριασμούς εξυπηρέτησης των οφειλών που έχουν αποσταλεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται.

Η εν λόγω συνεισφορά είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατα παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.) και τα νομικά πρόσωπα αυτών, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

γ. Παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησής της από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών. Με κ.υ.α. μπορεί να ρυθμίζεται η διαδικασία για τη χρηματοδότηση και την καταβολή της συνεισφοράς από το Π.Δ.Ε. ή και από το Ε.Σ.Π.Α.

estiasi1

Με τα άρθρα 64 – 66 προσδιορίζεται ανά περίπτωση, το ύψος της συνεισφοράς του Δημοσίου σε ποσοστό επί της μηνιαίας δόσης, υπό την επιφύλαξη της μη υπέρβασης των αναφερόμενων ορίων και καθορίζονται οι υποχρεώσεις του οφειλέτη, τόσο καθ' όλη τη διάρκεια της καταβολής συνεισφοράς του Δημοσίου όσο και μετά την ολοκλήρωση αυτής καθώς και οι περιπτώσεις διακοπής της εν λόγω συνεισφοράς.

Με τα άρθρα 67-70 ορίζεται ότι:

α. Σε περίπτωση έκπτωσης του οφειλέτη από τη συνεισφορά του Δημοσίου, αφενός αναζητούνται και καταλογίζονται σε βάρος του τα καταβληθέντα ποσά αφετέρου επιστρέφονται εντόκως, από την ημερομηνία καταβολής τους και έως την επιστροφή τους, με το οριζόμενο κατά περίπτωση επιτόκιο.

β. Ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με: i) τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων, για την τήρηση των προϋποθέσεων και υποχρεώσεων στο πλαίσιο εφαρμογής των προαναφερόμενων διατάξεων, ii) το καθεστώς διαφάνειας βάσει του οποίου χορηγούνται οι σχετικές ενισχύσεις κ.λπ.

Αναστέλλονται ατό 1-4-2021 μέχρι τις 30-4-2021, οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, κατά τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που αναγράφεται σε κάθε αξιόγραφο.

Παρατείνονται μέχρι και τις 31-7-2021 οι προθεσμίες καταβολής: - των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών (λήγουν ή έληξαν από 1-3-2021 μέχρι 31-3-2021) από δηλώσεις Φ.Π.Α., με ποσό φόρου προς καταβολή,

- Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α., με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η-3-2021 και την 30η-4-2021, για τους οριζόμενους κομιστές αξιογράφων. (άρθρο 71)

Παρατείνονται κατά έναν (1) μήνα, οι προθεσμίες:

- για την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, τακτικών και προπληρωμής, δημοσίων επενδύσεων καθώς και για τη διενέργεια των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών για την εμφάνιση των πληρωμών του Π.Δ.Ε., που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2020 στη δημόσια ληψοδοσία,

- για τη διενέργεια των τακτοποιητικών λογιστικών εγγραφών για την εμφάνιση των εξόδων του τακτικού προϋπολογισμού (πληρωμές δημόσιου χρέους και δαπάνες προξενικών αρχών), που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2020 με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων στον κρατικό προϋπολογισμό. (άρθρο 73)

Καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την κατ' εξαίρεση μεταφορά υφιστάμενης επιχείρησης καζίνο. (άρθρο 74)

eksoda

Υπουργείο Εργασίας

1. Παρατείνεται εκ νέου, κατά τρεις (3) μήνες, έως και τις 30-6-2021 (αντί έως τις 31-3-2021, που ισχύει), το χρονικό διάστημα εφαρμογής του μηχανισμού ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ του άρθρου 31 του ν.4690/2020 καθώς και η καταβολή σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τον κρατικό προϋπολογισμό, του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών, που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι που εντάσσονται στον εν λόγω μηχανισμό, δεν απασχολούνται.
Με κ.υ.α. δύναται να παρατείνεται περαιτέρω το χρονικό διάστημα της επιδότησης, από τον κρατικό προϋπολογισμό, των προαναφερόμενων ασφαλιστικών εισφορών. (άρθρο 95)

2. α. Παρατείνεται κατά τρεις (3) μήνες, έως και τις 30-6-2021 (αντί έως τις 31-3-2021, που ισχύει) η διάρκεια κάλυψης, από τον κρατικό προϋπολογισμό, των ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών, που δραστηριοποιούνται:

-στον τριτογενή τομέα,

- στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών,

- στον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας.

β. Παρέχεται εξουσιοδότηση για περαιτέρω χρονική επέκταση, με κ.υ.α., της κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών των ανωτέρω εργοδοτών από τον κρατικό προϋπολογισμό. (άρθρα 96 και 97)

3. Παρατείνεται η διάρκεια ισχύος των συμβάσεων ορισμένου χρόνου απασχολουμένων στους φορείς κοινωνικής πρόνοιας του άρθρου 34 του ν.4578/2018, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών διορισμού των επιτυχόντων των οριστικών πινάκων της προκήρυξης 7Κ/2020 του Α.Σ.Ε.Π. (άρθρο 98)

4. α. Παρατείνεται εκ νέου, κατά τρεις (3) μήνες, έως και τις 30-6-2021 (αντί έως τις 31-3-2021, που ισχύει) η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας ι.δ.ο.χ. του προσωπικού (επικουρικό ιατρικό, νοσηλευτικό, λοιπό βοηθητικό και πόσης φύσεως προσωπικό), που έχει προσληφθεί σε προνοιακούς φορείς, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού.

β. Συμβάσεις εργασίας ι.δ.ο.χ. που συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου, δεν δύναται να έχουν ημερομηνία λήξης μετά την 30η-6-2021.

γ. Οι αμοιβές και οι ασφαλιστικές εισφορές των ανωτέρω συμβάσεων καλύπτονται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.(άρθρο 99)

Υπουργείο Ανάπτυξης

1. Παρατείνεται μέχρι τις 30-6-2021 (λήγει στις 31-3-2021):

- η δυνατότητα διενέργειας, από το ανωτέρω Υπουργείο, προμηθειών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού (υποστήριξη σε υλικοτεχνική υποδομή, αναλώσιμα, ενίσχυση ψηφιακών εργαλείων και μέσων επικοινωνίας με τους καταναλωτές κ.λπ.),

- η δυνατότητα παράτασης του εθνικού πλαισίου ωραρίου εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων, κατά μία (1) ώρα από Δευτέρα έως Παρασκευή και κατά δύο (2) ώρες το Σάββατο και η υποχρέωση λειτουργίας των εν λόγω καταστημάτων, τις Κυριακές είτε για όλη την Επικράτεια είτε για μέρος αυτής,

- η δυνατότητα επίταξης κινητών που εμπίπτουν στην έννοια του ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, των μέσων ατομικής προστασίας και των φαρμάκων,

- η απαγόρευση της συνομολόγησης ή της λήψης περιουσιακών ωφελημάτων που αφορούν στην πώληση οποιοσδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας που είναι απαραίτητο για την υγεία, τη διατροφή, τη διαβίωση, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή (φαρμακευτικά προϊόντα, τεστ ανίχνευσης ιού, μέσα ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής κ.λπ.). Στους παραβάτες επιβάλλεται, με υ,α., πλην της σύστασης, πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) έως ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ,

- η υποχρέωση αποστολής δεδομένων τιμών, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-Καταναλωτής, από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν καταστήματα υπεραγορών τροφίμων (supermarket), με ετήσιο συνολικό κύκλο εργασιών κατά το έτος 2018, άνω των ενενήντα εκατομμυρίων (90.000.000) ευρώ, ετησίως. Η μη υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης επισύρει διοικητικό πρόστιμο, ύψους χιλίων (1.000) έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ (άρθρο 100)

2.Παρατείνεται, επίσης:

α. για διάστημα ίσο με τον χρόνο αναστολής της οικονομικής τους δραστηριότητας, η διάρκεια των επαγγελματικών μισθώσεων των επιχειρήσεων, η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί με κρατική εντολή, στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό και την αντιμετώπιση της διασποράς του κορoνοϊού. Η εν λόγω παράταση εφαρμόζεται αναδρομικά για το διάστημα από τις 14-3-2020 και μετά, καταλαμβάνει δε όλες τις ενεργές μισθώσεις καθώς και τις μισθώσεις που έληξαν μετά από τις 7-11-2020 και μέχρι την έναρξη ισχύος των προτεινομένων ρυθμίσεων,

β. μέχρι τις 30-6-2021, η ισχύς του άρθρου 55 του ν.4758/2020, ως προς το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, των ενισχύσεων που καταβάλλονται στις επιχειρήσεις εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου. (άρθρα 101 και 102)

3.Παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι τις 30-6-2021, η διάρκεια χρηματοδότησης πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. 2014 - 2020 και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη χρηματοδότηση δομών, η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί μερικώς ή πλήρως για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού. (άρθρο 103)

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Περιλαμβάνονται διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Συγκεκριμένα:

1.Εισάγονται ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, για την εκδίκαση υποθέσεων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, για το χρονικό διάστημα από 1.4.2021 έως και 31.5.2021. (άρθρο 75)

2. α. Τίθεται το πλαίσιο για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Περαιτέρω, ορίζεται ότι, για το χρονικό διάστημα από 7.11.2020 και έως την ημερομηνία λήξης της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων δεν τρέχουν τόκοι επιδικίας.

Προσδιορίζεται ειδικά το χρονικό διάστημα εφαρμογής των προαναφερομένων ρυθμίσεων, ενώ ορίζεται ότι, από την ημερομηνία επαναλειτουργίας των δικαστηρίων, επιτρέπονται όλες ανεξαιρέτως οι προβλεπόμενες διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

β. Εισάγονται, επίσης, διατάξεις για την επαναλειτουργία των ποινικών δικαστηρίων. (άρθρα 76, 77)

3.Επιτρέπεται, με κ.υ.α., για το χρονικό διάστημα από 1.4.2021 έως 31.5.2021, η τροποποίηση της διαδικασίας έκδοσης πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, λοιπών διοικητικών εγγράφων και αντιγράφων δικαστικών αποφάσεων καθώς και η αναστολή της υποχρέωσης καταβολής τελών, παραβολών και εισφορών που απαιτούνται για την έκδοση των προαναφερόμενων εγγράφων.(άρθρο 78)

4. Εισάγονται ειδικές ρυθμίσεις αναφορικά με την αναστολή κατασχέσεων και πλειστηριασμών ακινήτων που χαρακτηρίζονται ως κύρια κατοικία, για τους οικονομικά πληγέντες από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στα σχετικά έκτακτα μέτρα.

dikastiria1

Συγκεκριμένα:

- Αναστέλλεται, έως 31.5.2021, η διενέργεια κατασχέσεων, πλειστηριασμών και αναγκαστικής εκτέλεσης για την παράδοση ή απόδοση ακινήτου - κύριας κατοικίας, για φυσικά πρόσωπα που θεωρούνται, σύμφωνα με τις τιθέμενες προϋποθέσεις και κριτήρια, ως πληγέντες .

- Ομοίως, αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν στις ανωτέρω πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης.

- Εξειδικεύονται τα λοιπά κριτήρια επιλεξιμότητας φυσικών προσώπων (αξία κύριας κατοικίας έως 250.000 ευρώ, ύψος οικογενειακού εισοδήματος, ύψος ανεξόφλητου κεφαλαίου της οφειλής κ.λπ.).

- Προσδιορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή των ενδιαφερομένων στη ρύθμιση και καθορίζεται η σχετική διαδικασία (υποβολή αίτησης, χορήγηση βεβαίωσης κ.λπ.).

- Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση, με κ.υ.α., ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία αναστολής κατασχέσεων και πλειστηριασμών ακινήτων. (άρθρο 79)

Υπουργείο Εσωτερικών

1.Παρατείνονται,μέχρι τις 30.6.2021, για τους προαναφερόμενους λόγους δημόσιας υγείας:

α. η διεξαγωγή των συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων οποιουδήποτε νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) ή οποιοσδήποτε νομικής οντότητας, καθώς και η λήψη των αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων (Δ.Σ.) και των Γενικών Συνελεύσεων (Γ.Σ.) των ανωτέρω ν.π.ι.δ., με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Οι εν λόγω ρυθμίσεις ισχύουν και για τα συλλογικά όργανα λοιπών ν.π.ι.δ. (συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων, επαγγελματικών οργανώσεων εμπόρων, βιοτεχνών, αστικών συνεταιρισμών κ.λπ.),

β. η θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων (άρθρο 78 και επ. του Αστικού Κώδικα), εφόσον δεν έχουν διεξαχθεί αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων οργάνων ή δεν διενεργηθούν σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις,

γ. οι προθεσμίες σχετικά με την εκκαθάριση, από τις Οικονομικές Υπηρεσίες των ο.τ.α. α' βαθμού, των δηλώσεων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους δήμους και τη διάρκεια των συμβάσεων που έχουν συναφθεί με προσωπικό αποκλειστικά για τον σκοπό της υποβοήθησης των ανωτέρω υπηρεσιών.(άρθρα 81-83)

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

1.α. Καταβάλλεται, κατά το έτος 2021, ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) ευρώ, ως εφάπαξ παροχή οικονομικής ενίσχυσης των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων, που είναι εγγεγραμμένα στο σχετικό ηλεκτρονικό μητρώο, προκειμένου να μετριαστούν οι επιπτώσεις της προσωρινής αναστολής λειτουργίας τους λόγω της πανδημίας.

β. Το προαναφερόμενο ποσό οικονομικής ενίσχυσης καταβάλλεται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων περί οικονομικής ενίσχυσης των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων (άρθρα 7 παρ.7, 50 και 51 του ν.2725/1999), είναι δε αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση και σε τέλος χαρτοσήμου, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

γ. Παρέχεται εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με κ.υ.α., των κριτηρίων καταβολής, των κατηγοριών των δικαιούχων αθλητικών σωματείων, του τρόπου υπολογισμού και του ακριβούς διανεμητέου ποσού ανά κατηγορία δικαιούχου, του χρόνου και του τρόπου καταβολής κ.λπ.

Με την ίδια ή με όμοια κ.υ.α., μπορεί να αυξηθεί το ποσό της εν λόγω οικονομικής ενίσχυσης. (άρθρο 109)

Υπουργείου Τουρισμού

1. Παρέχεται εξουσιοδότηση για τον ορισμό, με κ.υ.α., διαπιστευμένου από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) φορέα της γενικής κυβέρνησης, ως οορέα εκπόνησης και υλοποίησης του εθνικού συστήματος ελέγχου, επιθεώρησης και πιστοποίησης της εφαρμογής από τις τουριστικές επιχειρήσεις των μέτρων προστασίας κατά του κορωνοϊού. (άρθρο 110)

2.α. Είναι δυνατή, με υ.α. και κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, η μίσθωση με απευθείας ανάθεση, κύριων ή μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

Ορίζεται η 31η-10-2021 ως η καταληκτική ημερομηνία του χρόνου διάρκειας των προαναφερομένων μισθώσεων και το Υπουργείο Τουρισμού ως ο φορέας ανάληψης των σχετικών δαπανών.

β. Καταβάλλεται, από το Υπουργείο Τουρισμού πρόσθετη οικονομική αποζημίωση εφόσον συνεχίσουν να διαμένουν πρόσωπα στα ως άνω καταλύματα πέραν της 31η-10-2021 και μέχρι τη συμπλήρωση των αναγκαίων ημερών διαμονής που έχουν ορισθεί για το καθένα εξ αυτών από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές για την πρόληψη και αντιμετώπιση του κορoνοϊού.

Τα ποσά της εν λόγω αποζημίωσης είναι αφορολόγητα, ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

γ. Με κ.υ.α. καθορίζονται ο χρόνος μίσθωσης, ο τρόπος αποζημίωσης, κ.λπ.

δ. Παρέχεται η δυνατότητα μίσθωσης, με υ.α. και πάντως όχι πέραν της 15ης-5-2021, των οριζόμενων καταλυμάτων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Θήρας, Κω και Ζακύνθου και εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας, Χανίων και Ηρακλείου, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Οι δαπάνες των εν λόγω συμβάσεων θα βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού. (άρθρο 111)via Ειδήσεις https://ift.tt/2PJrcXb
RSS Feed

Manage


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.