Δικαστικές αποφάσεις σταθμός «ξεκλειδώνουν» τα αναδρομικά των συνταξιούχων

Intime

Η κυβέρνηση υποχρεούται να καταβάλλει τα Δώρα για το 11μηνο 2015-2016 σε όλους ανεξαιρέτως τους συνταξιούχους ή τους κληρονόμους τους

Όλα τα Δικαστήρια της χώρας με πολλές αποφάσεις τους, αλλά προσφάτως και το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών με τις υπ'αριθ. 2942/2021 και 2948/2021 αποφάσεις του, καταδίκασαν την κυβέρνηση και τον ΕΦΚΑ στην καταβολή τόκων υπερημερίας ύψους 6% μέχρι την πλήρη εξόφληση των αναδρομικών ποσών. Σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ με τις δύο αυτές σημαντικές αποφάσεις του που δημοσιεύθηκαν σήμερα, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών αποφάνθηκε ότι, μαζί με τα αναδρομικά του 11μήνου που κατέβαλε πρόσφατα η κυβέρνηση, έπρεπε να καταβάλλει και τα Δώρα.

Ο Πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ κ.Αλέξης Μητρόπουλος καλεί την κυβέρνηση να καταβάλει άμεσα και έντοκα τα αναδρομικά και στα 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχων, σύμφωνα με την υπ'αριθ. 1439/2020 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, χωρίς αχρείαστες και δαπανηρές προσφυγές στη Δικαιοσύνη.

Αναλυτικότερα οι αποφάσεις αναφέρουν τα εξής:

- συνταξιούχος, λόγω γήρατος, του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του (τέως) Ε.Τ.Α.Α., ζήτησε, αφενός, να επανέλθει η σύνταξή της στο ύψος που ανερχόταν πριν από την ισχύ των νόμων 4051/2012 και 4093/2012, κατ' εφαρμογή διατάξεων των οποίων επιβλήθηκαν σε αυτήν περικοπές, αφετέρου να της επιστραφούν νομιμοτόκως τα ποσά που παρακρατήθηκαν από την κύρια σύνταξή της, λόγω των ανωτέρω περικοπών, οι οποίες, κατά την προσφεύγουσα, αντίκεινται σε υπερνομοθετικής ισχύος κανόνες δικαίου. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών αποφάνθηκε ότι "μη νομίμως μειώθηκε η καταβληθείσα στην προσφεύγουσα κύρια σύνταξη γήρατος (συμπεριλαμβανομένων των δώρων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας) κατά το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 έως 11.5.2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των υποπαραγράφων ΙΑ.5 και ΙΑ.6 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του 4093/2012".

Αναγνωρίζει δε ότι ότι ο e-Ε.Φ.Κ.Α. υποχρεούται να επιστρέψει στην προσφεύγουσα, νομιμοτόκως, από την άσκηση της προσφυγής (9.10.2017) έως την εξόφληση, τα ποσά της κύριας σύνταξής της που παρακρατήθηκαν παρανόμως κατά το ως άνω χρονικό διάστημα βάσει των διατάξεων του ν. 4093/2012.

- συνταξιούχος, λόγω γήρατος, του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του (τέως) Ε.Τ.Α.Α., ζήτησε, αφενός, να επανέλθει η σύνταξή του στο ύψος που ανερχόταν πριν από την ισχύ των νόμων 4051/2012 και 4093/2012, κατ' εφαρμογή διατάξεων των οποίων επιβλήθηκαν περικοπές σε αυτήν, αφετέρου να του επιστραφούν νομιμοτόκως τα ποσά που παρακρατήθηκαν από την κύρια σύνταξή του, λόγω των ανωτέρω περικοπών, οι οποίες, κατά τον προσφεύγοντα, αντίκεινται σε υπερνομοθετικής ισχύος κανόνες δικαίου,

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών αποφάνθηκε ότι μη νομίμως μειώθηκε η καταβληθείσα στον προσφεύγοντα κύρια σύνταξη γήρατος (συμπεριλαμβανομένων των δώρων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας) κατά το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 έως 11.5.2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των υποπαραγράφων ΙΑ.5 και ΙΑ.6 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του 4093/2012. Αναγνωρίζει ότι ο e-Ε.Φ.Κ.Α. υποχρεούται να επιστρέψει στον προσφεύγοντα, νομιμοτόκως από την άσκηση της προσφυγής (11.10.2017) έως την εξόφληση, τα ποσά της κύριας σύνταξής του, που παρακρατήθηκαν παρανόμως κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, βάσει των διατάξεων του ν. 4093/2012.via Ειδήσεις https://ift.tt/2PGTHW2
RSS Feed

Manage


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.