Χρήση εργαλείων στρατηγικής για την αξιολόγηση και ανάπτυξη μιας περιφέρειας: Μελέτη περίπτωσης Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής.

Χρήση εργαλείων στρατηγικής για την αξιολόγηση και ανάπτυξη μιας περιφέρειας: μελέτη περίπτωσης Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία θα πραγματοποιηθεί έρευνα σε συγκεκριμένη χωρική ενότητα με την χρήση πηγών (δευτερογενής έρευνα), σύμφωνα με την οποία θα επιχειρηθεί να αποτυπωθεί η χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων και να σχεδιαστεί ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Στην παρούσα έρευνα θα γίνει καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και αξιολόγηση των δράσεων που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και τέλος θα διατυπώσουμε συμπεράσματα και προτάσεις για την ορθή και αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων. Ο σκοπός είναι να χρησιμοποιηθούν περισσότερα στρατηγικά εργαλεία πέρα από μια βασική ανάλυση SWOT που ήδη χρησιμοποιείται με επιθυμητό αποτέλεσμα την εξεύρεση περισσοτέρων στρατηγικών επιλογών. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της εν λόγω Περιφέρειας έτσι ώστε να εκμεταλλευτεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα με την χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων και ιδιαίτερα των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Επενδυτικών Ταμείων.
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής.

Χρήση εργαλείων στρατηγικής για την αξιολόγηση και ανάπτυξη μιας περιφέρειας: μελέτη περίπτωσης Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Συγγραφέας
Χορταργιάς, Δημοσθένης; Χαρώνη, Σοφία

Όνομα Επιβλέποντος
Σταμούλης, Γεώργιος
Τριαντόπουλος, Χρήστος

Ημερομηνία

2018

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ kaliterilamia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.