-->

Σεισμός στην Κρήτη: Κατατέθηκε η τροπολογία για τις αποζημιώσεις των σεισμόπληκτων

Σεισμός στην Κρήτη: Κατατέθηκε η τροπολογία για τις αποζημιώσεις των σεισμόπληκτων

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία με την οποία ρυθμίζεται ο μηχανισμός για την αποζημίωση όσων έχουν υποστεί ζημιές από τον πρόσφατο σεισμό στην Κρήτη.

Το μοντέλο είναι το ίδιο που εφαρμόστηκε για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού και οι δικαιούχοι θα υποβάλλουν αιτήσεις μέσω της πλατφόρμας «arogi.gov.gr»

Σύμφωνα με την τροπολογία χορηγείται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση για κτιριακές εγκαταστάσεις και κατοικίες φυσικών ή νομικών προσώπων.

Συγκεκριμένα η πρώτη αρωγή παρέχεται ως εξής:

  • Για ζημιές σε επαγγελματικές κτιριακές εγκαταστάσεις, που έχουν πληγεί, παρέχεται στον ιδιοκτήτη των κτιριακών εγκαταστάσεων ποσό ύψους, από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ μέχρι δεκατέσσερεις χιλιάδες (14.000) ευρώ, κατά τις ειδικότερα οριζόμενες περιπτώσεις.
  • Για ζημιές σε κατοικίες και λοιπά κτίρια μη επαγγελματικής χρήσης, που έχουν πληγεί, παρέχεται στους ιδιοκτήτες ποσό ύψους, από 3.000 ευρώ μέχρι δεκατέσσερεις χιλιάδες 14.000 ευρώ, κατά τις ειδικότερα οριζόμενες περιπτώσεις.
  • Ειδικώς, για τα φυσικά πρόσωπα, χορηγείται, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις, πρώτη αρωγή έναντι αποζημίωσης οικοσκευής, ύψους από 2.000 ευρώ μέχρι 6.000 ευρώ.

Το συνολικό ποσό πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής δεν μπορεί να υπερβαίνει, ανά δικαιούχο, το ποσό των 120.000 ευρώ.

Θεσπίζονται μέτρα στήριξης των πληγεισών επιχειρήσεων και των φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ειδικότερα, χορηγείται ως πρώτη αρωγή, έναντι της επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών (περί κρατικής αρωγής προς επιχειρήσεις για θεομηνίες κ.λπ.), έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, ύψους από 2.000 ευρώ μέχρι 8.000 ευρώ ανά επιχείρηση ή φορέα, συμπεριλαμβανομένων και των αναφερόμενων κατηγοριών εκμεταλλεύσεων.

Η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση παρέχεται για ζημιές σε ιδιοκτησίες φυσικών και νομικών προσώπων, όπως αυτές προκύπτουν από την τελευταία δήλωση περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) και δεν δύναται να υπερβαίνει το 80% της κατά πλήρη κυριότητα αξίας του κτίσματος, όπως αυτή υπολογίζεται για τον Ενιαίο φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), μη λαμβανομένης υπόψη της παλαιότητας αυτού, με βάση το ποσοστό συνιδιοκτησίας και, σε περίπτωση ψιλής κυριότητας, με βάση το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί της ψιλής κυριότητας.

Η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση της περ. α) της παρ. 2, χορηγείται σε ιδιοκτήτες των κτιριακών επαγγελματικών εγκαταστάσεων που έπληγησαν από τον σεισμό της παρ. 1, εφόσον η κτιριακή εγκατάσταση δεν ήταν εγκαταλελειμμένη και, στην περίπτωση που πρόκειται για ακίνητο ιδιοκτησίας της επιχείρησης, εφόσον η επιχείρηση που επλήγη είναι ενεργή στο Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Την έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση της περ. β) της παρ. 2, δικαιούνται οι ιδιοκτήτες ακινήτων, τόσο για την κύρια, όσο και για τις δευτερεύουσες κατοικίες που είτε ιδιοχρησιμοποιούνται, είτε εκμισθώνονται σε τρίτους. Οι ιδιοκτήτες εγκαταλελειμμένων κτιρίων δεν δικαιούνται την έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση.

Σε πληγέντα φυσικά πρόσωπα που περιέρχονται ή περιήλθαν, προσωρινά ή μόνιμα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας του σεισμού που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Κρήτης, χορηγείται πρώτη αρωγή για αποζημίωση οικοσκευής, σύμφωνα με το παρόν.

Η ενίσχυση πρώτης αρωγής για αποζημίωση οικοσκευής ανέρχεται:

α) Στο ποσό των 6.000 ευρώ, ανά κατοικία, εφόσον αυτή έχει υποστεί βαριές βλάβες που την καθιστούν επικίνδυνη για χρήση,

β) στο ποσό των 4.000 ευρώ, ανά κατοικία, εφόσον αυτή έχει υποστεί σοβαρές βλάβες που την καθιστούν προσωρινά ακατάλληλη για χρήση,

γ) στο ποσό των 2.000 ευρώ, ανά κατοικία, εφόσον αυτή έχει υποστεί ελαφρές βλάβες οι οποίες δεν την καθιστούν ακατάλληλη για χρήση.

Η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση χορηγείται στα φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν ακίνητα, ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, η οποία έχει πληγεί από το φαινόμενο και είναι πλήρεις κύριοι ή επικαρπωτές ή μισθωτές, με εξαίρεση τους μισθωτές των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Σε πληγείσες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που περιέρχονται ή περιήλθαν, προσωρινά ή μόνιμα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας του σεισμού που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Κρήτης, χορηγείται πρώτη αρωγή έναντι της επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών του μέρους Α' του ν. 4797/2021 (Α' 66), με τη μορφή έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης.

Η ενίσχυση πρώτης αρωγής έναντι της επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών του ν. 4797/2021 παρέχεται σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, συμπεριλαμβανομένων και των αγροτικών, κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών και χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων, με εγκαταστάσεις, που έχουν υποστεί υλικές ζημιές σε στοιχεία ενεργητικού, όπως εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μέσα παραγωγής, καθώς και έγγειο κεφάλαιο, αποθηκευμένα προϊόντα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, κινητές μονάδες στέγασης ζώων και ανέρχεται:

α) στο ποσό των 8.000 ευρώ, ανά επιχείρηση ή φορέα, του οποίου οι εγκαταστάσεις έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές που τις καθιστούν επικίνδυνες για χρήση και δεν επιτρέπουν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας,

β) στο ποσό των 4.000 ευρώ, ανά επιχείρηση ή φορέα, του οποίου οι εγκαταστάσεις έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές που καθιστούν προσωρινά μη δυνατή την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας,

γ) στο ποσό των 2.000 ευρώ, ανά επιχείρηση ή φορέα, του οποίου οι εγκαταστάσεις έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές που δεν καθιστούν μη δυνατή την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

3. Την έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση της παρ. 2, δικαιούνται οι επιχειρήσεις και οι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, συμπεριλαμβανομένων και των αγροτικών, κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών και χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων, που επλήγησαν από τον σεισμό της παρ.1 με την προϋπόθεση ότι είναι ενεργές στο μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Η πληρωμή των δικαιούχων διεκπεραιώνεται με την υποβολή της αίτησης και το ποσό καταβάλλεται στον δικαιούχο από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, στον λογαριασμό IBAN, όπως αυτός έχει δηλωθεί από τον δικαιούχο στην Α.Α.Δ.Ε. και βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).

Για τη χορήγηση της ενίσχυσης, υποβάλλεται αίτηση, η οποία συνιστά,ταυτοχρόνως, και υπεύθυνη δήλωση ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της Α.Α.Δ.Ε. στη διαδικτυακή πύλη «arogi.gov.gr».from Όλες οι ειδήσεις https://ift.tt/3CQcMYO
via IFTTT

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.
-->