-->

Λαμία: Συνεδριάζει σήμερα τρίτη 5 Απριλίου το Δημοτικό Συμβούλιο για το master plan της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 74 του ν.4555/2018).  

***  

Σας προσκαλούμε σε δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων, κατόπιν αιτήματος του Δημάρχου Λαμιέων, σύμφωνα με το άρθρο 6.5. του Κανονισμού Λειτουργίας του και το άρθρο 67 παρ.2ατου Ν. 3852/2010.  

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 5 Απριλίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην οδό Αινιάνων αριθ.6, για συζήτηση στο παρακάτω θέμα:  

ΘΕΜΑ. : Ενημέρωση επί του Master Plan για την «Αξιοποίηση της περιοχής της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας».  

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δήμαρχος  

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα και συντέμνεται η προβλεπόμενη από το άρθρο 67 Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 Ν. 4555/2018,  προθεσμία πρόσκλησης σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 5  του ίδιου άρθρου, λόγω του ότι με βάση την υπ’ αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑ ΑΠ/19751/131/28-02-2022 (ΑΔΑ: 665Ψ4653Π8-ΡΣΝ) Πρόσκληση με τίτλο «Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του Δημόσιου Χώρου» στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση –Next  Generation EU, η προθεσμία για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης, λήγει την 8/04/2022.  

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί :  

(α) με φυσική παρουσία, [άρθρο 10 παρ.1 της Π.Ν.Π. 11-03-2020 (ΦΕΚ-Α΄/55),  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ-Α΄/76)] & αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Φ-169/τ.Α΄/18-09-2021), αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους [πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19], και για νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων [απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού], ως ορίζουν οι υπ.αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.48487  

/30-07-2021 [ΦΕΚ-Β΄/3481], Δ1α/Γ.Π.οικ.49762/07-08-2021 [ΦΕΚ-Β΄/3660] και Δ1α/ΓΠ.  οικ.17567/24-03-2022 [ΦΕΚ-Β΄/1454/25-03-2022] Κ.Υ.Α. «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από το Σάββατο 26 Μαρτίου 2022 έως και τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2022, και των εκδοθεισών, αντίστοιχα, δυνάμει αυτών, υπ.αριθ. 643/69472/24-09-2021  (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) και 75/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/202/οικ.2684/21-02-2022 [ΑΔΑ:  Ψ0ΨΥ46ΜΤΛ6-Π7Ε] εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών.  

Παρακαλούμε οι παριστάμενοι, εφόσον είναι πλήρως εμβολιασμένοι να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό εμβολιασμού, που εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https: //  www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoioscovid-19 και εφόσον έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο, βεβαίωση από εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά, για αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών ή ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) προ σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη συνεδρίαση.  

Μέγιστος αριθμός παρισταμένων και παρευρισκομένων πενήντα οκτώ [58].  β) με τηλεδιάσκεψη, διαδικτυακά στο σύνδεσμο: : https://gnosis-conf. whereby.  com /dimotiko-symboulio, για όσους από τους συμμετέχοντες, δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της ανωτέρω Δ1α/ΓΠ.οικ.17567/24-03-2022 [ΦΕΚ-Β΄/1454/25-03-2022] 


Κ.Υ.Α., 643/69472/24-09-2021 [ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5] και 75/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/202/  οικ.2684/21-02-2022 [ΑΔΑ:Ψ0ΨΥ46ΜΤΛ6-Π7Ε] εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών [δηλαδή δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

Παρακαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να ενημερώσουν τον Πρόεδρο του Δημοτικού συμβουλίου ή τη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου με e-mail μέχρι  την 05-04-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄, για τον τρόπο συμμετοχής των στη  συνεδρίαση, είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης.  


Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.
-->