-->

Λαμία: Συνεδριάζει με 9 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 13 Απριλίου


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 74 του ν.4555/2018).  

***  

Σας προσκαλούμε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων, που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Απριλίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην οδό Αινιάνων αριθ.6, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί :(α) με φυσική παρουσία, [άρθρο 10 παρ.1  της Π.Ν.Π. 11-03-2020 (ΦΕΚ-Α΄/55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020  (ΦΕΚ-Α΄/76)] & αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Φ-169/τ.Α΄/18-09- 2021), αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους [πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19], και για νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων [απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων,  αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού], ως ορίζουν οι υπ.αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.48487 /30-07-2021 [ΦΕΚ-Β΄/3481], Δ1α/Γ.Π.οικ.49762/07- 08-2021 [ΦΕΚ-Β΄/3660] και Δ1α/ΓΠ.οικ.18959/01-04-2022 [ΦΕΚ-Β΄/1547/02-04-2022] Κ.Υ.Α. «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, από τη Δευτέρα 04  Απριλίου 2022 έως τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 και των εκδοθεισών, αντίστοιχα, δυνάμει αυτών, υπ. αριθ. 643/69472/24-09-2021 [ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5 και 75/ΔΙΔΑΔ/  Φ.69/202/οικ.2684/21.02.2022 [ΑΔΑ: Ψ0ΨΥ46ΜΤΛ6-Π7Ε] εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών.

  

Παρακαλούμε οι παριστάμενοι, εφόσον είναι πλήρως εμβολιασμένοι να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό εμβολιασμού, που εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https: //  www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoioscovid-19 και εφόσον έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο, βεβαίωση από εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά, για αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών ή ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) προ σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη συνεδρίαση.  


Μέγιστος αριθμός παρισταμένων και παρευρισκομένων πενήντα οκτώ [58].  β) με τηλεδιάσκεψη, διαδικτυακά στο σύνδεσμο: : https://gnosis-conf. whereby.  com /dimotiko-symboulio, για όσους από τους συμμετέχοντες, δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της ανωτέρω Δ1α/ΓΠ.οικ.18959/01-04-2022 [ΦΕΚ-Β΄/1547/02-04-2022] Κ.Υ.Α., 643/69472/24-09-2021 [ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5] και 75/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/202/  οικ.2684/21-02-2022 [ΑΔΑ:Ψ0ΨΥ46ΜΤΛ6-Π7Ε] εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών [δηλαδή δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.  


Παρακαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να ενημερώσουν τον Πρόεδρο του Δημοτικού συμβουλίου ή τη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου με e-mail μέχρι  την 13-04-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00΄, για τον τρόπο συμμετοχής των στη  συνεδρίαση, είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡ. ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ

Συνημμένα :  

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 13/4/2022  

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 13456 – 08/04/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)  

- Ανακοινώσεις Δημάρχου Λαμιέων, κ. Ευθυμίου Κ. Καραΐσκου.  

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

Θέμα 1ο

2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2022 

Εισηγητής 

ΔήμαρχοςΘέμα 2ο 

Περί απευθείας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου- αναψυκτήριου που βρίσκεται εντός του πρώην στρατοπέδου Τσαλτάκη

Εισηγητής 

ΔήμαρχοςΘέμα 3ο 

Περί «Επανάληψης δημοπρασίας για τη μίσθωση αγροτεμάχιου έκτασης 38 στρεμμάτων στη θέση «Εθνικό» 

Εισηγητής 

ΔήμαρχοςΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Θέμα 4ο 

Έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια της μελέτης του έργου «Αναβάθμιση Βατότητας τμήματος οδού Λεωνίδου». 

Εισηγητής 

ΔήμαρχοςΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

Θέμα 5ο 

Πρόσληψη υδρονομικών οργάνων ανά Κοινότητα, για την αρδευτική περίοδο 2022 

Εισηγητής 

Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος ΞεφλούδαςΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Θέμα 6ο

Συγκρότηση επιτροπής Αξιολόγησης Καταλληλότητας Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου

Εισηγητής 

Εντεταλμένος Δημοτικός σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Ξεφλούδας


ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

Θέμα 7ο 

Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής 

Εντεταλμένος Δημοτικός σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος Θέμα 8ο 

Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου  Λαμιέων

Εισηγητής 

Εντεταλμένος Δημοτικός σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος Θέμα 9ο

Συμπληρωματική κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές  Επιτροπές του Δήμου Λαμιέων έτους 2022 

Εισηγητής 

Εντεταλμένος Δημοτικός σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.
-->