ΤΗΝ Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, Η 13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ


Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ

Θέμα: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η ΜΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΛΕΜΙΝΓΚ

Θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΤΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ Υ/3ΟΥ ΓΕΛ ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ (ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ,ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 81.072,69 € ( ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΦΠΑ 13%)

Θέμα: ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Κ. ΦΩΤΙΟ Ι. ΡΟΥΜΠΙΕ- ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΔΗΜΑΡΧΟ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ - ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 45.000,00 € με Φ.Π.Α. (24%)

Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ – ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ – ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

www.lamia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.