Δήμος Λοκρών: Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για παραλίες ΑΜΕΑ - Έγκριση Διενέργειας Διαγωνισμού


ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων

Σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018: «Δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας. […]»

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1ε του Ν.3852/2010: «[…]ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες, […]»

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου συνέταξε την με αριθμ. 1/2018  για την ανωτέρω «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑµεΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» , η οποία επισυνάπτεται  στην παρούσα απόφαση.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 239.034,80 ευρώ. 

Επισυνάπτεται σε μορφή .doc ολόκληρη η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών

Συννημένα Αρχεία: 
Από το Blogger.