Προσλήψεις από το Υπουργείο Παιδείας στη Λαμία


Η Περιφερειακή Διεύθυνση Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ένα (1) άτομο Δ.Ε. ειδικότητας Οδηγών σχολ. λεωφορείων και ένα (1) άτομο Δ.Ε. ειδικότητας Συνοδών πλήρους απασχόλησης και για διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30/6/2019 για τις ακόλουθες Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994,όπως ισχύει:

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ

Ηλικία : Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν σχετική αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην παρακάτω διεύθυνση : Περιφερειακή Διεύθυνση Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, Αρκαδίου 8,Τ.Κ.: 35131 - Λαμία εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο, σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της παραπάνω Υπηρεσίας και στο κατάστημα της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Φθιώτιδας (Θερμοπυλών 60,Τ.Κ. 35133-Λαμία) καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Λαμιέων, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Τα ειδικά τυπικά προσόντα (τίτλοι σπουδών κ.λ.π), τα κριτήρια κατάταξης, τα δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στην με αρ.πρωτ: 6325/17-07-2018 (ΑΔΑ: 7Ζ354653ΠΣ-6ΕΓ) Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2018 που βρίσκεται ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας:

Επιπλέον πληροφορίες επίσης μπορούν να ζητούν οι ενδιαφερόμενοι στο τηλέφωνο:22310 66152 (υπόψη κ.Ευσταθίου) Αναπόσπαστο τμήμα της εν λόγω ανακοίνωσης αποτελεί και το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ»με σήμανση έκδοσης «30-03-2017», που περιλαμβάνει επισημάνσεις για τα προσόντα, τα βαθμολογούμενα κριτήρια, τα δικαιολογητικά και την κατάταξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα Παραρτήματα αυτά, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή : Κεντρική σελίδα^ Πολίτες ^Έντυπα - Διαδικασίες Διαγωνισμών φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

www.dikaiologitika.gr
Από το Blogger.