Λαμία: Υποβολές τροποποιήσεων για τη δράση της νιτρορύπανσης


Οι παραγωγοί που εντάχθηκαν στη δράση της νιτρορύπανσης (Δράση 10.1.04) μπορούν μέχρι τις 28/2/2019 να υποβάλλουν αιτήματα για τροποποίηση της πράξης τους.
Το αίτημα τροποποίησης μπορεί να αφορά
  • τροποποίηση των στοιχείων της πράξης (π.χ. αφαίρεση αγροτεμαχίου)
  • αλλαγή του ΑΦΜ του δικαιούχου
  • μεταβίβαση εκμετάλλευσης (ολική ή μερική)
  • ανάκληση της πράξης
Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ένα αίτημα τροποποίησης ανά έτος. Οι τροποποιήσεις δεν μπορεί να αφορούν σε αύξηση της ενταγμένης έκτασης
Αν το αίτημα αφορά μεταβίβαση, επιτρέπεται μόνο ένα αίτημα κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου των δεσμεύσεων των δικαιούχων με εξαίρεση τις μεταβιβάσεις λόγω ανωτέρας βίας.
Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται μεταβίβαση σε αποδέκτη, ο οποίος, σε προηγούμενη φάση:
  • έχει μεταβιβάσει το σύνολο της ενταγμένης στη δράση εκμετάλλευσής του (ολική μεταβίβαση) ή
  • έχει προβεί σε διακοπή του Τεχνικού του Δελτίου (ανενεργό Τ.Δ.) με δική του αίτηση.
Επιπλέον ο αποδέκτης πρέπει να ικανοποιεί τα κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων της Δράσης και να αποδέχεται την ανάληψη όλων των δικαιωμάτων, των δεσμεύσεων και των υποχρεώσεων του μεταβιβαστή
Οι υποβολές των αιτημάτων τροποποίησης για τη δράση της νιτρορύπανσης, πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της δράσηςhttps://p2.dikaiomata.gr/M1014
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη συνημμένη Εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ -ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ

agrolamia.gr
Από το Blogger.