Ο Δήμος Λαμιέων προσλαμβάνει δικηγόρους για πρακτική άσκηση


Ο Δήμος Λαμιέων προσλαμβάνει δικηγόρους για πρακτική άσκηση.

Δείτε την ανακοίνωση του Δήμου Λαμιέων

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
Όσες-ους υποψήφιες-ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, στο Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων, να υποβάλλουν την αίτησή τους τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εντός δέκα (10) ημερών, από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης (24/02/2019) της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.lamia.gr), δηλαδή μέχρι και τις 05/03/2019, ως εξής:

1) με ταχυδρομείο επί αποδείξει, στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Λαμιέων (Ταχυδρομική Διεύθυνση: Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, Λαμία, Τ. Κ. 35100).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου ή άλλο αποδεικτικό μέσο.

2) με φυσική παρουσία στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του Δήμου Λαμιέων.

Α) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Την προσεχή περίοδο, η άσκηση των ασκουμένων δικηγόρων στο Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων, εκκινεί την 18η Μαρτίου 2019 και λήγει την 17η Σεπτεμβρίου 2019. Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων ορίζονται σε μία (1).

Το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης ορίζεται σε οχτώ (8) ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου είναι ο Προϊστάμενος του Τμήματος της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων ευρώ (600€) και δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός, με βάση το παρουσιολόγιο.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δικηγόροι κατά την υποβολή της αίτησής τους, συμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία δηλώνουν:

α) τα στοιχεία αστυνομικού δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,

β) αριθμό μητρώου ασκουμένου στο Δικηγορικό Σύλλογο Λαμιέων, εάν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι, ή να προσκομίσουν αντίγραφο της κατατεθειμένης εγγραφής τους με τον αντίστοιχο αρ. πρωτοκόλλου ή εφόσον επιλεγούν, θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους,

γ) ότι θα υπάρχει δυνατότητα εξάμηνης παράτασης της πρακτικής άσκησης στο Δήμο Λαμιέων χωρίς την υπέρβαση του 18μήνου,

δ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Με την αίτηση συνυποβάλλονται:

1) αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

2) φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ασκουμένου στο Δικηγορικό Σύλλογο ή αντίγραφο της αίτησης εγγραφής

3) σύντομο βιογραφικό σημείωμα

4) αντίγραφα τίτλων σπουδών

5) υπεύθυνη δήλωση

6) φωτοτυπία πρώτης σελίδας Βιβλιαρίου Τράπεζας (μετά την επιλογή τους).

Β) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ:
Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποψηφίων δικηγόρων υπερβούν τον αριθμό της μιας διαθέσιμης (1) θέσης, η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση παρουσία των
ενδιαφερομένων στο Δήμο Λαμιέων και τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.lamia.gr) και θα αποσταλούν επίσης και στο Δικηγορικό Σύλλογο Λαμίας.

Γ) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
Η αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των υποψήφιων ασκουμένων δικηγόρων στο Δήμο Λαμιέων υποβάλλεται από κάθε ενδιαφερόμενο έντυπα, εντός της προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, από 24/02/2019 έως 05/03/2019:

α) στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του Δήμου Λαμιέων (Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, Λαμία, ΤΚ 35100) κατά τις εργάσιμες ημέρες (φυσική παρουσία) και ώρες,

β) ταχυδρομικώς, εφόσον η αποστολή της εντός της ανωτέρω προθεσμίας αποδεικνύεται από σφραγίδα ταχυδρομείου ή άλλο αποδεικτικό μέσο.

Με την αίτηση συνυποβάλλονται:

αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ασκουμένου ή αντίγραφο αίτησης
εγγραφής, σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου
Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Λαμιέων.

Από το Blogger.