Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Στυλίδας την Πέμπτη 11 Απριλίου


Η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, την 11 Απριλίου 2019 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 1:30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 : «ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

Θέμα 2 : «ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ»

Θέμα 3 : Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου

Θέμα 4 : Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου  για υπόθεση που αφορά την καταγγελία του κ. Κυριακού Θωμά κ.τ.λ. για τη μη καταβολή αποζημίωσης για ρυμοτομούμενο οικόπεδο στη περιοχή Πευκάκια του Δήμου μας, σύμφωνα με το υπ΄αριθμόν πρωτ. Α18ΕΓΧ/3014/04-03-2019 Έγγραφο του Πταισματοδικείου Λαμίας, ( Α.Β.Μ. Α18ΕΓΧ/3014 ), 

Θέμα 5 : Αποδοχή δωρεάς από την ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ

Θέμα 6 : Απόδοση λογαριασμού Χ.Ε.Π.

Θέμα 7 : Ματαίωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ», ΟΜΑΔΑ Α (εκσκαφέας-φορτωτής με βραχοσφύρα) με συστημικό αριθμό διαγωνισμού 55650 και επαναπροκήρυξή του με τους ίδιους όρους.

Θέμα 8 : Ματαίωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ», ΟΜΑΔΑ Β (αυτοκινούμενο αναρροφητικό σάρωθρο) με συστημικό αριθμό διαγωνισμού 55665 και επαναπροκήρυξή του με τους ίδιους όρους.

Από το Blogger.