Προσλήψεις καθηγητών φυσικής αγωγής στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας

Προσλήψεις καθηγητών φυσικής αγωγής στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας

Προσλήψεις καθηγητών φυσικής αγωγής στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας για 8 μήνες. Δείτε την προκήρυξη και τα δικαιολογητικά.

Ανακοίνωση για την πρόσληψη επτά (7) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ. – µε ωριαία αποζηµίωση), συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) µηνών μέσω ΑΣΕΠ, για την υλοποίηση των Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) έτους 2019-2020.

ΑΣΕΠ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόµενοι Π.Φ.Α που επιθυµούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο., υποβάλλουν αίτηση στο φορέα υλοποίησης, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από:
(1) Βιογραφικό σηµείωµα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα Προγράµµατα Μαζικού Αθλητισµού της ΓΓΑ (µήνες απασχόλησης-µηνιαίες ώρες απασχόλησης), στην επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
(2) Αίτηση στην οποία δηλώνουν:
i. εάν εργάστηκαν την προηγούµενη περίοδο στα προγράµµατα, σε ποιο πρόγραµµα, σε ποιο δήµο ή άλλο φορέα και εάν επιθυµούν να εργαστούν µε τις ίδιες προϋποθέσεις.
ii. να δηλώσουν ιεραρχικά σε ποια προγράµµατα επιθυµούν να εργαστούν
iii. να δηλώσουν ιεραρχικά σε ποιο δήµο ή άλλο φορέα επιθυµούν να εργαστούν.
Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης ∆ήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 και η ανακρίβεια των δηλουµένων επιφέρει τις προβλεπόµενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις και µέτρα.

(3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σηµείωµα είναι αληθή.
(4) Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, µεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώµατος ή ισότιµου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Εάν το πτυχίο αποκτήθηκε στην αλλοδαπή απαιτείται αντίγραφο πράξης του ∆ΙΚΑΤΣΑ ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης του ∆ΟΑΤΑΠ.
(5) Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας.

(6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
(7) Βεβαίωση του ∆ήµου περί µόνιµης κατοικίας.
(8) Βεβαίωση του ΟΑΕ∆ ότι είναι άνεργος.

(9) Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία : Βεβαίωση Φορέα όπου θα αναγράφεται µόνο η προϋπηρεσία στα Προγράµµατα Μαζικού Αθλητισµού της ΓΓΑ (µήνες απασχόλησης-µηνιαίες ώρες απασχόλησης), βεβαίωση ΓΓΑ όπου θα αναγράφεται η προϋπηρεσία στα Προγράµµατα Μαζικού Αθλητισµού της ΓΓΑ (µήνες απασχόλησης-µηνιαίες ώρες απασχόλησης). Μόνο οι παραπάνω βεβαιώσεις θα λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό των µορίων προϋπηρεσίας.
(10) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου , του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, του γονέα µονογονεϊκής οικογένειας, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

Η προκηρυξη εδωvia Ειδήσεις - Dikaiologitika News | Ειδήσεις - Dikaiologitika News | Ειδήσεις https://ift.tt/2kMEqDL
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.