Καλαμάτα: Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο.

Καλαμάτα: Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο.

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούιλο Καλαμάτας σήμερα στις 8 μ.μ. στην «Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου
Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων:

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
1. Ορισμός μελών Διοικητικών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού
Δικαίου Δήμου Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Κλάδης Παύλος)
2. Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Καλαμάτας στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Δήμων
Καλαμάτας, Μεσσήνης και Κοινοτήτων περιοχής Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Κλάδης
Παύλος)
3. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Καλαμάτας ως μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου
ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου. (Εισηγητής: κ. Κλάδης Παύλος)
4. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Καλαμάτας στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ
Πελοποννήσου. (Εισηγητής: κ. Κλάδης Παύλος)
5. Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Κλάδης
Παύλος)
6. Ορισμός μελών στο Τοπικό Συντονιστικό Όργανο. (Εισηγητής: κ. Μπάκας Ιωάννης)
7. Εκλογή δύο δημοτικών συμβούλων των παρατάξεων της μειοψηφίας του Δημοτικού
Συμβουλίου, ως μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η
Εκτελεστική Επιτροπή επιλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του Ν. 3584/2007. (Εισηγητής: κ.
Κλάδης Παύλος)
Πρόσκληση 17η/2019 Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019
www.kalamata.gr kalamata.gr kalamata_GR  2721360700  2721360760  polites@kalamata.gr
2
8. Ορισμός νέας Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών παιδιών
στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας.
(Εισηγητής: κ. Κλάδης Παύλος)
9. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση
πραγμάτων και ακινήτων του Δήμου Καλαμάτας σύμφωνα με το Π.Δ. 270/81, για τα έτη
2019-2020. (Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος)
10. Ορισμός Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων, για τα έτη 2019-2020. (Εισηγητής: κ. Φάβας
Γεώργιος)
11. Ορισμός Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων
για τα έτη 2019 – 2020. (Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος)
12. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων. (Εισηγητής: κ. Μπασακίδης Νικόλαος)
13. Πρόσληψη Παιδιάτρου, με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Εναρμόνιση Επαγγελματικής & Οικογενειακής ζωής» – Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ
2014-2020, για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών των Δημοτικών Παιδικών
Σταθμών Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Κλάδης Παύλος)
14. Πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στη Δράση
«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σχολικού έτους 2019-2020.
(Εισηγητής: κ. Κλάδης Παύλος)
15. Έγκριση περιοδικής επιμόρφωσης εργαζομένων του Δήμου Καλαμάτας (οδηγών) για την
ανανέωση των Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας Π.Ε.Ι. (Εισηγητής: κ. Μπάκας
Ιωάννης)
Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
16. Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Ανάπλαση οδού Αναγνωσταρά» με
κωδικό ΟΠΣ 5038694, στο Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020». (Εισηγητής: κ. Μπασακίδης
Νικόλαος)
17. Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Ανάπλαση οδού Ναυαρίνου
(Α΄Φάση) από οδό Φαρών έως οδό Ακρίτα» με κωδικό ΟΠΣ 5037899, στο Ε.Π.
«Πελοπόννησος 2014-2020». (Εισηγητής: κ. Μπασακίδης Νικόλαος)
18. 2
η
τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της
Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης
όμβριων οδού Αθηνών – Νέας Εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό του
Δήμου Καλαμάτας Β΄Φάση» και ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Καλαμάτας στην Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 5 αυτής. (Εισηγητής: κ. Μπασακίδης Νικόλαος)
19. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Καλαμάτας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του
άρθρου 5 της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δημοτική
Φιλαρμονική Καλαμάτας και του Δήμου Καλαμάτας για την υλοποίηση του έργου
«Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων – Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας».
(Εισηγητής: κ. Μπασακίδης Νικόλαος)
20. Έγκριση προσχώρησης του Δήμου Καλαμάτας στο "Σύμφωνο των Δημάρχων" και παροχή
εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο για την υπογραφή του Συμφώνου και τις περαιτέρω
ενέργειες. (Εισηγήτρια: κα Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη)
Πρόσκληση 17η/2019 Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019
www.kalamata.gr kalamata.gr kalamata_GR  2721360700  2721360760  polites@kalamata.gr
3
Γ. ΤΕΧΝΙΚΑ
21. Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Κατασκευή προπονητηρίου στο χώρο του Δημοτικού
Σταδίου Καλαμάτας» και υποβολής αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
(Εισηγητής: κ. Μπασακίδης Νικόλαος)
22. Έγκριση μελέτης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια δομικών υλικών από μάνδρα (2019)».
(Εισηγητής: κ. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος)
23. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση
Διαμόρφωσης τμήματος οδού Αρτέμιδος (Β΄ Φάση)». (Εισηγητής: κ. Μπασακίδης
Νικόλαος)
24. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Κατασκευή γηπέδου
στην Τ.Κ. Λεΐκων». (Εισηγητής: κ. Μπασακίδης Νικόλαος)
25. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ανακαίνιση χώρου
υγιεινής (W.C) Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας». (Εισηγητής: κ. Μπασακίδης Νικόλαος)
26. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών
Δήμου Καλαμάτας». (Εισηγητής: κ. Μπασακίδης Νικόλαος)
27. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Διανοίξεις και
κατασκευές οδών (2018)». (Εισηγητής: κ. Μπασακίδης Νικόλαος)
28. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Διανοίξεις και
κατασκευές οδών». (Εισηγητής: κ. Μπασακίδης Νικόλαος)
29. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Βελτίωση υφιστάμενης
αγροτικής οδού στα όρια των Τ.Κ. Αριοχωρίου – Ασπροπουλιάς». (Εισηγητής: κ.
Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος)
30. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Συντήρηση αγροτικής
οδοποιίας Καλαμάτας». (Εισηγητής: κ. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος)
31. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών
από θεομηνία δρόμου Καρβέλι – Λαδά – Ε.Ο. Καλαμάτας – Σπάρτης». (Εισηγητής: κ.
Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος)
32. Έγκριση 1ου τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή
τεχνικού παροχέτευσης ομβρίων υδάτων σε τμήμα της 1ης Ε.Ο. οδού στη Δ.Κ. Βέργας».
(Εισηγητής: κ. Μπασακίδης Νικόλαος)
33. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση χώρου μνημείου
έναντι Δημαρχείου». (Εισηγητής: κ. Μπασακίδης Νικόλαος)
Δ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ
34. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 1185 του Ρυμοτομικού
Σχεδίου Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Μπασακίδης Νικόλαος)
Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
35. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος
δράσης, οικον. έτους 2019, Δήμου Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος)
36. Έγκριση οικονομικών στοιχείων 2ου τριμήνου οικον. έτους 2019. (Εισηγητής: κ. Φάβας
Γεώργιος)
Πρόσκληση 17η/2019 Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019
www.kalamata.gr kalamata.gr kalamata_GR  2721360700  2721360760  polites@kalamata.gr
4
37. Ορισμός υπεύθυνων κίνησης των λογαριασμών Παγίας προκαταβολής στις Κοινότητες.
(Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος)
38. Απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Καλαμάτας λόγω διαφοράς στην
παρακράτηση υπέρ του Τ.Π.Δ.Κ.Υ. (Εισηγητής: κ. Πολίτης Δημήτριος)
39. Έγκριση χρονικής παράτασης συμβάσεως προμήθειας υλικών. (Εισηγητής: κ. Μπάκας
Ιωάννης)
40. Έγκριση μελέτης για την προμήθεια τροφίμων Δήμου Καλαμάτας και Νομικών Προσώπων.
(Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος)
41. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών. (Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος)
42. Έγκριση διοργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων της Εθνικής Επετείου της 28ης
Οκτωβρίου 1940 στις Δημοτικές Ενότητες Θουρίας, Άριος και Αρφαρών. (Εισηγητής: κ.
Φάβας Γεώργιος)
43. Συμμετοχή στις δαπάνες εκδήλωσης του Αθλητικού Σωματείου Μηχανοκίνητου
Αθλητισμού Ν. Μεσσηνίας. (Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος)
ΣΤ. ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
44. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 179/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής
Επιχείρησης Αποχέτευσης Καλαμάτας, η οποία αφορά την έγκριση μείωσης της αξίας του
νερού για ένα τετράμηνο στις Κοινότητες Αλώνια, Ασπροπουλιά, Αριοχώρι, Ανεμόμυλου
και Πλατύ λόγω των προβλημάτων που διαπιστώθη

www.ert.grvia ert.gr https://ift.tt/2Nm7luQ
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.