Θέσεις εργασίας με νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ στο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Θέσεις εργασίας με νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ στο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Θέσεις εργασίας με προκήρυξη του ΑΣΕΠ στο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ. Συγκεκριμένα θα προσληφθούν 14 άτομα με την ΣΟΧ του ΑΣΕΠ. Δείτε αναλυτικά.

Το ΑΣΕΠ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Ιωαννίνων, Λάρισας και Καλαμπάκας που εδρεύουν
στους νομούς Ιωαννίνων, Λάρισας & Τρικάλων και των Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Αχαΐας και Ρεθύμνου που εδρεύουν στους νομούς Αχαΐας και Ρεθύμνης, του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

3 ΔΕ Φυλάκων
1 ΔΕ Τεχνικός Επεξεργασίας Γάλακτος - Τυροκόμος
4 ΔΕ Φυλάκων*
1 ΔΕ Ξυλογλύπτης
1 ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων
1 ΔΕ Τεχνικών Εργαστηρίων Τροφίμων
1 ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων
1 ΔΕ Τεχνικών Εργαστηρίων Τροφίμων
1 ΔΕ Δειγματολήπτης

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Για τους κωδικούς θέσεων 101, 102,103 & 104 οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «12.02.2019» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του Παραρτήματος αυτού.

Η προκηρυξη εδωvia Ειδήσεις - Dikaiologitika News | Ειδήσεις - Dikaiologitika News | Ειδήσεις https://ift.tt/30ncMzG
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.