Πρόσληψη ναυαγοσωστών στο Δήμο Δυτικής Λέσβου

Πρόσληψη ναυαγοσωστών στο Δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου προτίθεται να προβεί στο προσεχές διάστημα στην πρόσληψη ναυαγοσωστών, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, προς αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών φύλαξης των πολυσύχναστων παραλιών με γαλάζιες σημαίες του Δήμου, για λόγους προστασίας του κοινωνικού συνόλου και τουριστικής προβολής, με τα παρακάτω ειδικά τυπικά προσόντα:

Κύρια προσόντα πρόσληψης:

α) οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τριτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας β) πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης ναυαγοσωστικής σχολής και γ) άδεια ναυαγοσώστη (σε ισχύ) εκδιδόμενη από οικεία Λιμενική Αρχή.

Προσόντα Α' Επικουρίας (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2871/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. β) πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης ναυαγοσωστικής σχολής και γ) Άδεια ναυαγοσώστη, (σε ισχύ) εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για οποιαδήποτε πληροφορία στο γραφείο Περιβάλλοντος του Δημαρχείου Δυτικής Λέσβου (Δ/νση: Καλλονή, τηλ:2253025127) καθώς και στην Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής κα Γιαννή – Κοκκινέλλη Ασανούλα (τηλ:6974323611).

The post Πρόσληψη ναυαγοσωστών στο Δήμο Δυτικής Λέσβου appeared first on ΕΡΤ Αιγαίου.

www.ert.grvia ert.gr https://ift.tt/36REK6K
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com

Από το Blogger.