Έχουμε (απόψε) Δημοτικό Συμβούλιο...


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού στις 31 Ιανουαρίου 2020 , ημέρα Παρασκευή  και ώρα 7:00 μ.μ.  σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου  67 του Ν. 3852/2010,  «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο : Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Δημιουργία Πράσινου Ταμείου στον Δήμο Ορχομενού», και εξουσιοδότηση της Δημάρχου κ. Παρασκευής Καράλη για την υποβολή της πρότασης και την υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων.  
(Εισηγητής : κ. Δημήτριος Βαγενάς , Αντιδήμαρχος).
Θέμα 2ο : Έγκριση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή νέας χάραξης οδού και γέφυρας στη θέση Διπότι στη Τ.Κ. Παύλου Δήμου Ορχομενού και ορισμός ενός μέλους με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου και εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.
(Εισηγητής : κ. Εμμανουηλίδης Πρόδρομος, Αντιδήμαρχος).
Θέμα 3ο : Συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2020
(Εισηγητής : κ. Καράλη Παρασκευή, Δήμαρχος).
Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης για τροποποίηση του άρθρου 9 της αριθ. 102/2016 ΑΔΣ ως προς την Επιτροπή Διαχείρισης λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου.  
(Εισηγητής : κ. Καράλη Παρασκευή, Δήμαρχος).
Θέμα 5ο : Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για τη συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης για εκποίηση ή εκμίσθωση ή αγορά κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου και μίσθωση από το Δήμο ακινήτων ή κινητών πραγμάτων που ανήκουν σε τρίτους για το έτος 2020.
(Εισηγητής : κ. Καράλη Παρασκευή, Δήμαρχος).
Θέμα 6ο : Συγκρότηση επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για το έτος 2020.
(Εισηγητής : κ. Καράλη Παρασκευή, Δήμαρχος).
Θέμα 7ο : Συγκρότηση  Επιτροπής διενεργείας δημοπρασιών του Δήμου. 
(Εισηγητής : κ. Καράλη Παρασκευή, Δήμαρχος).
Θέμα 8ο : Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του  για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.
(Εισηγητής : κ. Καράλη Παρασκευή, Δήμαρχος).
Θέμα 9ο : Σύσταση Σχολικής Επιτροπής των σχολικών Μονάδων Α-θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ορχομενού.
(Εισηγητής : κ. Καράλη Παρασκευή, Δήμαρχος).
 Θέμα 10ο : Σύσταση Σχολικής Επιτροπής των σχολικών Μονάδων Β-θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ορχομενού.
(Εισηγητής : κ. Καράλη Παρασκευή, Δήμαρχος).
Θέμα 11ο : 'Εγκριση των πρακτικών της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αγροκτημάτων της Κοινότητας Ορχομενού και Κοινότητας Πύργου.
(Εισηγητής : κ. Καράλη Παρασκευή, Δήμαρχος).
Θέμα 12ο : 'Εγκριση των πρακτικών της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αγροκτημάτων της Κοινότητας  Αγίου Δημητρίου, Κοινότητας Αγίου Σπυρίδωνα,Κοινότητας Καρυάς και Κοινότητας Παύλου.
(Εισηγητής : κ. Καράλη Παρασκευή, Δήμαρχος).

Ο Πρόεδρος
                      TΣΙΑΜΗΣ   ΧΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ


via ORCHOMENOS-PRESS https://ift.tt/3aSLjZn
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com

Από το Blogger.