Απόφαση Βρούτση: Απόδοση ποσού ενίσχυσης των συνταξιουχικών οργανώσεων

Απόφαση Βρούτση: Απόδοση ποσού ενίσχυσης των συνταξιουχικών οργανώσεων

Την απόδοση της εισφοράς στις συνταξιουχικές οργανώσεις για το 2007 περιλαμβάνει υπουργική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση.

Ειδικότερα για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των συνταξιουχικών οργανώσεων όπως δαπάνες στέγασης, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, μισθοδοσία προσωπικού, έξοδα για την έκδοση εντύπων ενημερωτικών καθώς και την ανάπτυξη πολιτιστικών, κοινωνικών και πνευματικών δραστηριοτήτων προς όφελος των συνταξιούχων που εκπροσωπούν, αποδίδεται σε κάθε συνταξιουχική οργάνωση ποσό ανάλογο με τον αριθμό των συνταξιούχων του κλάδου, του εργασιακού χώρου ή της ιδιότητας που εκπροσωπεί υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται παρακράτηση της εισφοράς αυτής από την κύρια σύνταξή τους.

Ως δικαιούχες συνταξιουχικές οργανώσεις, ορίζονται ο παρακάτω αναφερόμενες , οι οποίες όπως προκύπτει από τα υποβληθέντα αιτήματα και τα συνημμένα δικαιολογητικά καθώς και από τα στοιχεία της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, είναι οι Ομοσπονδίες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, τα Σωματεία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αντιπροσωπευτικά του κλάδου με πανελλήνια εμβέλεια για τα οποία δεν υφίσταται στο χώρο τους Ομοσπονδία και γίνεται παρακράτηση της εισφοράς στα ποσά των κύριων συντάξεων των συνταξιούχων που εκπροσωπούν:

α) Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ) ως μοναδική αντιπροσωπευτική ομοσπονδία των συνταξιούχων πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων.

β) Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων Υπαλλήλων Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΣΥΤΑ) ως το ανώτερο δευτεροβάθμιο όργανο των κατά τόπους Συλλόγων και Ενώσεων (Σωματείων)  Συνταξιούχων Υπαλλήλων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

γ) Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών (ΠΟΣ) ως η μοναδική ομοσπονδία στο χώρο των αποστράτων- συνταξιούχων των Ενόπλων Δυνάμεων ,

δ) Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας (ΠΟΑΣΑ) ως η μοναδική ομοσπονδία στο χώρο των αποστράτων-συνταξιούχων των Σωμάτων Ασφαλείας.

ε)Η Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας ΙΚΑ και Επικουρικών Ταμείων Μισθωτών (ΙΚΑ&ΕΤΜ) ως η ομοσπονδία συνταξιούχων ιδιωτικού τομέα. στ) Ο Πανελλήνιο Σύλλογος Συνταξιούχων Δικηγόρων ως αντιπροσωπευτικό σωματείο του κλάδου με πανελλήνια εμβέλεια, για το οποίο δεν υφίσταται στο χώρο του Ομοσπονδία και

ζ) Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων Συμβολαιογράφων ως αντιπροσωπευτικό σωματείο του κλάδου με πανελλήνια εμβέλεια, για το οποίο δεν υφίσταται στο χώρο του Ομοσπονδία.

η) Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΕΛΤΑ ως σωματείο αντιπροσωπευτικό του κλάδου με πανελλήνια εμβέλεια για το οποίο δεν υφίσταται στον χώρο του Ομοσπονδία

θ) Ένωση Συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών Ελλάδας & Λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με πανελλήνια εμβέλεια για το οποίο δεν υφίσταται στον χώρο του Ομοσπονδία

ι) Η Ομοσπονδία Συνταξιουχικών Τραπεζικών Οργανώσεων Ελλάδος (ΟΣΤΟΕ) για τους συνταξιούχους που προέρχονται από τις Τράπεζες ΕΤΒΑ, ΑΤΕ και Ιονική Λαϊκή Τράπεζα της Ελλάδος για τους οποίους γίνεται παρακράτηση της ειδικής εισφοράς .

ια) Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνικών –Ομίλου ΟΤΕ επειδή για μέρος των συνταξιούχων του π.ΤΑΠ-ΟΤΕ γίνεται παρακράτηση της ειδικής εισφοράς.

Στις δικαιούχες συνταξιουχικές οργανώσεις αποδίδεται το 80% του συνολικού ποσού που έχει παρακρατηθεί από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις έτους 2017 και έχει αποδοθεί στον ειδικό λογ/σμό που τηρείται στον ΕΦΚΑ. Η κατανομή του ποσού γίνεται ποσοστιαία, ως ακολούθως :

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ%
Π.Ο. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 29,23
Π.Ο.Σ.Υ. ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3,12
Π.Ο. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 5,16
Π.Ο. ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5,75
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 52,13
Π.Σ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 1,90
Π.Σ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 0,15
ΠΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΤΑ 0,74
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ Ν.Σ. ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 0,10
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,27
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ 1,46
ΣΥΝΟΛΟ 100

Οι Συνταξιουχικές οργανώσεις οι οποίες δεν έχουν συμπεριληφθεί στην εν λόγω απόφαση για οποιοδήποτε λόγο, ενώ πληρούν τις προϋποθέσεις , μπορούν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα της οικονομικής ενίσχυσης από το υπόλοιπο ποσό το οποίο παραμένει ως αποθεματικό στον οικείο λογ/σμό του ΕΦΚΑ.

Κάθε συνταξιουχική οργάνωση προκειμένου να εισπράξει το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης που της αναλογεί σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα, θα πρέπει να υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ σχετική αίτηση προσκομίζοντας και το πρακτικό των αρχαιρεσιών της.via Ειδησεις https://ift.tt/35TxK8c
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com

Από το Blogger.