5 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κηφισιάς

5 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κηφισιάς

5 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κηφισιάς

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού πέντε (5) ατόµων, για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας του ∆ήµου Κηφισιάς , για τις εξής κατά αριθµό ατόµων ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη διάρκεια σύµβασης:

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (εργάτες πυρόσβεσης) 2
∆Ε Ο∆ΗΓΟΙ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (κοπή χλόης - αποψίλωση ) 2
ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο των κρίσιµων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών που αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ηµεροµηνία γεννήσεως πρέπει να προσκοµισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως)
3. Τίτλο σπουδών (όπου απαιτείται)
4. Τα κατά περίπτωση και ειδικότητα απαιτούµενα αποδεικτικά πιστοποίησης της επάρκειας χειρισµού των οχηµάτων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο µέρος Γ΄ (ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ) της παρούσας ανακοίνωσης

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να ισχύουν τόσο κατά την ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά την ηµεροµηνία πρόσληψης.

Περισσότερα ΕΔΩ


Ειδησεις https://ift.tt/2AmlfYX
Από το Blogger.