Αποστόλης Καραναστάσης: Σπερχειός, Κατάρα ή Ευλογία ― Αντιπλημμυρικά - Αρδευτικά Έργα Κοιλάδας Σπερχειού


ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ, ΚΑΤΑΡΑ ‘Η ΕΥΛΟΓΙΑ ;
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ – ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ

Η φυσική διαμόρφωση του φθιωτικού κάμπου (σχεδόν περίκλειστος από ψηλά βουνά, με ποτάμια (Σπερχειός, Γοργοπόταμος) και πλήθος ρεμάτων και χειμάρρων, τον καθιστά ιδιαίτερα εύφορο, ενώ, παράλληλα, δημιουργεί ένα ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον, με υδροβιότοπους, περιοχές εξαιρετικού κάλους κλπ. 

Αυτή ακριβώς η φυσική πραγματικότητα θα μπορούσε να αποτελεί ευλογία για την Φθιώτιδα και όχημα για την ανάπτυξή της. Όμως, δεκαετίες ολόκληρες ατέρμονων συζητήσεων, αναποτελεσματικών σχεδιασμών και αποσπασματικών παρεμβάσεων, μαζί με εγκληματικές δράσεις όπως το μπάζωμα χειμάρρων και ρεμάτων, την έχουν μετατρέψει σε κατάρα για τον τόπο

Η Φθιώτιδα αντιμετωπίζει, για περισσότερα από 60 χρόνια (υπάρχουν εκθέσεις από 1920!), με λανθασμένο και ελλειμματικό τρόπο τόσο την αντιπλημμυρική της θωράκιση, όσο και την χρήση των υδάτινων πόρων. Αποτέλεσμα :

 • καμιά ολοκληρωμένη μελέτη εφαρμογής για την αντιπλημμυρική θωράκιση (αξιόλογες προσπάθειες: Δαούλας 1995, ΕΡΓΟΣΕ 2003 με την τεχνική έκθεση Σωτηρόπουλου, ΙΓΜΕ 2010, Εργασίες ΤΕΕ/ΤΑΣ κλπ)

 • το 1997 ένα έντονο καιρικό φαινόμενο κατέστρεψε 5 σημαντικές γέφυρες της περιοχής (κατάρρευση από κακή συντήρηση και έλλειψη παρεμβάσεων στην κοίτη).  Δύο ακόμη, πέρα από αυτές, είναι υπό / προς κατασκευή. 

 • ξοδευτήκαν  αρκετά χρήματα για να κατασκευαστούν καινούργιες γέφυρες στην θέση των κατεστραμμένων αλλά και για αντιπλημμυρικά έργα (Είναι μάλιστα γνωστό, στους παροικούντες την Ιερουσαλήμ, το παρασκήνιο που συνόδευσε την κατασκευή των έργων, καθώς και οι συνέπειές του). 

 • καταβληθήκαν (και καταβάλλονται) μεγάλες αποζημιώσεις καλλιεργειών 

 • και, φυσικά, δεν υπάρχει καμία πρόνοια για ολοκληρωμένα αντιπλημμυρικά και πρόταση για σχεδιασμένη  αξιοποίηση των υδάτων  της λεκάνης του Σπερχειού για άρδευση !!! 

Τι έχει γίνει για την περιοχή : 

 • Εκπόνηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, βάσει της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, που συντάχθηκε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) το 2013, καθώς και των δύο (2) αναθεωρήσεων του (2017 & 2019).

 •  Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων πλημμύρας λεκάνης απορροής Σπερχειού καθώς και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. (ΦΕΚ Β’ 2682 / 6-7-18).

 • Το Ελληνικό Δημόσιο δια του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το 2017, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έλαβαν χώρα εκείνη την περίοδο, αποφάσισε να προχωρήσει στην υλοποίηση σχεδίου δράσης για την εκτέλεση επειγόντων έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης των περιοχών των αυτοκινητοδρόμων, ΠΑΘΕ (τμήματα Κόρινθος - Πάτρα και Ευαγγελισμός - Κλειδί), Ιόνιας Οδού, Τρίπολης - Καλαμάτας (τμήμα Τσακώνα - Καλαμάτα), και Κεντρικής Ελλάδας (Ε65). Στα πλαίσια αυτά δόθηκαν οι εντολές εκπόνησης μελετών αδαπάνως για το Δημόσιο.

 • Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με νέες αποφάσεις το 2018 (ΦΕΚ 4943Β’ 6/11/2018), του τότε Υπουργού Χρ. Σπίρτζη, έδωσε εντολή εκπόνησης - αδαπάνως για το Δημόσιο -  οριστικών υδραυλικών μελετών (περιλαμβανομένων και των αναγκαίων κτηματολογικών, περιβαλλοντικών, γεωτεχνικών, καθώς και των μελετών οριοθέτησης υδατορεμάτων), για την αντιμετώπιση προβλημάτων από πλημμυρικά φαινόμενα σε περιοχές ανάντη και κατάντη των αυτοκινητοδρόμων και εκτός των ορίων του έργου παραχώρησης, που περιελάμβαναν και την περιοχή της κοιλάδας του Σπερχειού.

 • Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων, με Σύμβαση Παραχώρησης (ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εξουσιοδοτήθηκε για την επίβλεψη της εκπόνησης των αναγκαίων μελετών και την έγκριση και υλοποίησή τους.

 • Τέλος, να ληφθεί υπ’ όψη ότι εκκρεμεί το Π.Δ. για το Διαχειριστικό Σχέδιο της περιοχής NATURA της περιοχής Σπερχειού (Ειδική περιβαλλοντική μελέτη).

Τι πρέπει να γίνει : 

 • Οι εργασίες αντιπλημμυρικής θωράκισης στην περιοχή του Σπερχειού είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν το συντομότερο δυνατό, γιατί, σε περίπτωση καθυστερήσεων, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος εμφάνισης πλημμυρών, με αρνητικές και επικίνδυνες επιπτώσεις κυρίως σε αστικές περιοχές, γεωργικές εκτάσεις και σε έργα  υποδομών.

 • Η Κυβέρνηση θα πρέπει να ελέγξει το στάδιο ωριμότητας των μελετών, να αξιοποιήσει την ευκαιρία – συγκυρία και να προβεί άμεσα, τώρα, σε διαδικασίες υλοποίησης των παρεμβάσεων αντιπλημμυρικής προστασίας στη Λεκάνη του Σπερχειού, η δε συντήρηση των έργων φυσικά θα είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας Στερεάς (με τους αντίστοιχους πόρους). 

Η ωριμότητα μιας μελέτης είναι καθοριστική, γιατί έχει αποδειχτεί ότι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ανάθεση μιας μελέτης έως την ολοκλήρωση του έργου είναι τεράστια (π.χ. για την μελέτη  του τμήματος της Ε.Ο. Λαμίας – Καρπενησίου, από το Νεοχωράκι έως το ανατολικό στόμιο της  σήραγγας Τυμφρηστού, δεσμεύτηκε πίστωση 6.000.000€, στις 14/6/2016, από τον τότε Υπουργό Χρ. Σπίρτζη και, μέχρι και σήμερα, δεν έχουμε ανάδοχο για την εκπόνηση της οριστικής μελέτης, η οποία θα έχει χρόνο παράδοσης  3 χρόνια!)

Σημείωση :  


Το έργο που εκτελεί η ΕΡΓΟΣΕ στον ‘Μεριστή’ του Σπερχειού, θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του έτους με προϋπολογισμό 2.000.000€.

Επί πλέον, πρέπει να δημοπρατηθούν άμεσα τα παρακάτω έργα (Υπουργείο Υποδομών- Μεταφορών), για τα οποία υπάρχουν οριστικές μελέτες:

 1. Παρεμβάσεις στην Νέα Κοίτη Σπερχειού, στην Τάφρο Λαμίας και στον χείμαρρο Ξηριά, στην περιοχή κατασκευής του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής αυτοκινητοδρόμου με τα συνοδά του έργα στο τμήμα Ν. Κοίτη Σπερχειού - Τέλος Α.Κ. Ροδίτσας». (Ορφανό έργο που έμεινε έξω από την εργολαβία της ΠΑΘΕ στην είσοδο της Λαμίας)
 2. Η κατασκευή της γέφυρας του δυτικού παραδρόμου του ΠΑΘΕ στην περιοχή «ΡΟΥΜΕΛΗ», που γεφυρώνει την γερμανική τάφρο και έχει ενταχθεί στο έργο: «Παρεμβάσεις βελτίωσης και συμπλήρωσης παράπλευρου δικτύου ΠΑΘΕ», πρ/σμού 4.330.000 €, που είναι υπό δημοπράτηση από το 2019.

 • Κρίνεται, τέλος, αναγκαίο, παράλληλα με την υλοποίηση των παρεμβάσεων αυτών, να εκπονηθεί ένα master plan, βασισμένο σε συγκεκριμένο καλλιεργητικό πλάνο της περιοχής (η Περιφέρεια  Στερεάς Ελλάδας έχει παρουσιάσει τέτοιο σχέδιο το 2014), για την αξιοποίηση των υδάτων για αρδευτικούς σκοπούς, με στόχο την εκπόνηση οριστικών αρδευτικών μελετών, που θα δώσουν ανάσα και θα μειώσουν το κόστος παραγωγής των καλλιεργητών.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πρέπει να έχει, ως Προϊσταμένη Αρχή, την πλήρη ευθύνη της παρέμβασης για τα αρδευτικά έργα.

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
πρ. Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α.


Από το Blogger.