Δήμος Λαμιέων: Ηλεκτρονική αίτηση για προγράμματα κοινωφελούς εργασίας


ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 36.500 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (ΚΚΠΠ)/ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (Δ.Π. Νο4/2020 ΟΑΕΔ)

Βάσει των συνθηκών, όπως αυτές εξελίσσονται μέχρι στιγμής και σύμφωνα πάντα με την αρχή της διασφάλισης της δημόσιας υγείας και την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού αλλά και της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, ενημερώνουμε με όρους διαφάνειας και αποτελεσματικότητας τους ενδιαφερόμενους για τον τρόπο επικοινωνίας, ενημέρωσης αλλά και υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών στο πλαίσιο της υπ΄αριθ. Νο 4/2020 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ. Για το λόγο αυτό απαιτείται εκατέρωθεν σεβασμός και πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής.

Προκειμένου να μην παρατηρηθεί το φαινόμενο συρροής των ωφελούμενων της Δράσης στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου μας για ενημέρωση και υποβολή ερωτημάτων, διασφαλίζοντας τόσο την προστασία της δημόσιας υγείας όσο και την αμεσότερη εξυπηρέτησή τους αναφέρουμε:

1)Η Υπηρεσία μας δεν επιλαμβάνεται ερωτημάτων για θέματα που αναλύονται στην Δημόσια Πρόσκληση. Τυχόν απορίες και διευκρινήσεις ειδικού περιεχομένου που αφορούν το είδος του δικαιολογητικού δύνανται να υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο, εντός των τασσόμενων από τη Δημόσια Πρόσκληση αποκλειστικών προθεσμιώντων πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπόδειξής τους και την έκδοση και αποστολή μέσω emailτου σχετικού συστατικού σημειώματος από το ΚΠΑ2, ηλεκτρονικά με σαφή παράθεση του ερωτήματος στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ypovoli@lamia-city.gr. Το εμπρόθεσμο υποβολής αιτήματος κρίνεται από τη χρονοσήμανση παραλαβής του ηλεκτρονικού εισερχόμενου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν δεν επιστραφεί αποδεικτικό παραλαβής του μηνύματος με θέμα «ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ» και την ένδειξη «ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΛΗΦΘΗ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ», οι αιτούντες θα πρέπει να απευθυνθούν στην Υπηρεσία μας για σχετική επιβεβαίωση.

2) Επισημαίνουμε ότι η υποβολή της αίτησης με συνημμένα τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά θα γίνεται με ηλεκτρονική σάρωση και με ευθύνη του ωφελούμενου και θα αποστέλλονται εντός των τασσόμενων από τη Δημόσια Πρόσκληση αποκλειστικών προθεσμιών των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής μέσω email του σχετικού συστατικού σημειώματος από το αρμόδιο ΚΠΑ2, στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ypovoli@lamia-city.gr. Αυτά είναι:


  • ΑΙΤΗΣΗ (βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο του Δήμου Λαμιέων) με


α)συστατικό σημείωμα ΟΑΕΔ,

β) νομιμοποιητικό έγγραφο της ταυτότητάς τους (φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου κ.λ.π.),

γ) αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης ΑΜΚΑ (φωτοτυπία),

δ) αριθμός Μητρώου e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ/ΕΤΑΜ) με βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα ΕΦΚΑ αν πρόκειται για νέο ή παλαιό ασφαλισμένο(φωτοτυπία),

ε) αριθμός τραπεζικού λογαριασμού IBAN, όπου ο ωφελούμενος να εμφανίζεται υποχρεωτικά ως πρώτος δικαιούχος (φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης),

στ) αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) (φωτοτυπία εκκαθαριστικού),

ζ) υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 (βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο του Δήμου Λαμιέων)

η) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

θ) τίτλοι σπουδών (σύμφωνα με την ειδικότητα) καθώς και τα επιμέρους δικαιολογητικά, όπου αυτά απαιτούνται, κατά περίπτωση και όπως αναφέρονται και ισχύουν στη Δημόσια Πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής(μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες, άδειες οδήγησης, Π.Ε.Ι., πιστοποιητικά, βεβαιώσειςκ.λ.π.)

3) Το εμπρόθεσμο υποβολής αιτήματος κρίνεται από τη χρονοσήμανση παραλαβής του ηλεκτρονικού εισερχόμενου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν δεν επιστραφεί αποδεικτικό παραλαβής του μηνύματοςμε θέμα «ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ» και την ένδειξη «ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΛΗΦΘΗ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ», οι αιτούντες θα πρέπει να απευθυνθούν στην Υπηρεσία μας για σχετική επιβεβαίωση. Σε κάθε άλλη περίπτωση, θεωρείται ότι δεν έχει παραληφθεί το ερώτημά σας και κατά συνέπεια δεν θα απαντηθεί.

4) Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον Δήμο Λαμιέων σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων (χωρίς υποχρεωτική επικύρωση όπου αυτό προβλέπεται), που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ A 74 – 26.03.2014) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) διαφορετικά δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

5) Δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών παρέχεται έως και την τελευταία ημέρα τηςτασσόμενης από τη Δημόσια Πρόσκληση αποκλειστικής προθεσμίας των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών υπό την προϋπόθεση ότι στην υποβολή της αρχικής αίτησης ο ενδιαφερόμενος θα έχει δηλώσει ότι θα το καταθέσει συμπληρωματικά.

Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των κριτηρίων που αφορούν τα γενικά και τυπικά προσόντα (σύμφωνα με τα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της ισχύουσας Δημόσιας ΠρόσκλησηςΝο 4/2020) είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα (6/7/2020) πλην των τυχόν πρόσθετων προσόντων (άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικέςάδειεςή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικάκαθώςκαι πιστοποιητικάγνώσηςΗ/Υ)για τα οποία ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης των ΟριστικώνΠινάκων Κατάταξης αυτής.

  • Προς διευκόλυνσή σας, σας ενημερώνουμε ότι τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα ανά ειδικότητα τοποθέτησης, περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ισχύουσας Δημόσιας ΠρόσκλησηςΝο 4/2020.
  • Τα δικαιολογητικά απόδειξης των τίτλων σπουδών καθώς και των πρόσθετων προσόντων (απόδειξη εμπειρίας, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λ.π.) περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ισχύουσας Δημόσιας ΠρόσκλησηςΝο 4/2020.


Πληροφορίες: Τσούμα Κωνσταντίνα  2231351027

                        Γραμματίκα Ειρήνη    2231351014


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δεν θα γίνει δεκτή η υποβολή δια φυσικής παρουσίας και εντύπων.

Η Υπηρεσία θα απαντά μόνο σε ερωτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ypovoli@lamia-city.gr. Οι απαντήσεις θα επιστρέφονται επίσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το e–mailπου θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι αυτό που έχει δηλωθεί στον ΟΑΕΔ, προκειμένου να γίνεται αυθεντικοποίηση της αλληλογραφίας.


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ypovoli@lamia-city.gr με ηλεκτρονική σάρωση από τον ωφελούμενο:

Η αίτηση (βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο του Δήμου Λαμιέων) θα υποβάλλεται με συνημμένα τα κάτωθι:

α)συστατικό σημείωμα ΟΑΕΔ

β) νομιμοποιητικό έγγραφο της ταυτότητάς τους (φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου κ.λ.π.)

γ) αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης ΑΜΚΑ (φωτοτυπία),

δ) αριθμός Μητρώου e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ/ΕΤΑΜ)με βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα ΕΦΚΑ αν πρόκειται για νέο ή παλαιό ασφαλισμένο (φωτοτυπία),

ε) αριθμός τραπεζικού λογαριασμού IBAN, όπου ο ωφελούμενος να εμφανίζεται υποχρεωτικά ως πρώτος δικαιούχος (φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης),

στ) αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) (φωτοτυπία εκκαθαριστικού),

ζ) υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 (βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο του Δήμου Λαμιέων)

η) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

θ) τίτλοι σπουδών (σύμφωνα με την ειδικότητα) καθώς και τα επιμέρους δικαιολογητικά, όπου αυτά απαιτούνται, κατά περίπτωση και όπως αναφέρονται και ισχύουν στη Δημόσια Πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής(μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες, άδειες οδήγησης, Π.Ε.Ι., πιστοποιητικά, βεβαιώσειςκ.λ.π.)

Το εμπρόθεσμο υποβολής αιτήματος κρίνεται από τη χρονοσήμανση παραλαβής του ηλεκτρονικού εισερχόμενου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν δεν επιστραφεί αποδεικτικό παραλαβής του μηνύματος με θέμα «ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ» και την ένδειξη «ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΛΗΦΘΗ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ», οι αιτούντες θα πρέπει να απευθυνθούν στην Υπηρεσία μας για σχετική επιβεβαίωση.

Επισημαίνουμε τα κάτωθι όπως αυτά αναφέρονται στη Δημόσια ΠρόσκλησηΝο4/2020 και στο Κεφάλαιο 6 αυτής:

«6.2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά ειδικότητα τοποθέτησης)

Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα ανά ειδικότητα τοποθέτησης, περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Δημόσιας Πρόσκλησης.

6.3 ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ)

Τα δικαιολογητικά απόδειξης των τίτλων σπουδών καθώς και των πρόσθετων προσόντων περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Δημόσιας Πρόσκλησης.

…………….

β. Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των ανέργων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον Επιβλέποντα Φορέα σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων (χωρίς υποχρεωτική επικύρωση), που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ A 74 – 26.03.2014) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ).

γ. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των κριτηρίων που αφορούν τα γενικά και τυπικά προσόντα (σύμφωνα με τα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης) είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα (6/7/2020) πλην των τυχόν πρόσθετων προσόντων (άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικέςάδειεςή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικάκαθώςκαι πιστοποιητικάγνώσηςΗ/Υ)για τα οποία ορίζεται η ημερομηνίαανάρτησης τωνΟριστικώνΠινάκων Κατάταξης αυτής».

Πληροφορίες: Τσούμα Κωνσταντίνα  2231351027

                        Γραμματίκα Ειρήνη    2231351014

ΣυνημμένοΜέγεθος
Microsoft Office document icon ypeythyni_dilosi_anti_poinikoy_mitrooy.doc47.5 KB
Αρχείο apaitoymena_dikaiologitika.docx55.99 KB
Αρχείο enimerosi_odigies_plirofories.docx61.14 KB
Αρχείο aitisi.docx41.48 KB

Από το Blogger.