Έρευνα Λαμιώτη οικονομολόγου: Το Bitcoin ως εναλλακτικό ψηφιακό νόμισμα - Διερεύνηση της αντίληψης του κοινού έναντι των ειδικών«Το Bitcoin ως εναλλακτικό ψηφιακό νόμισμα:
Διερεύνηση της αντίληψης του κοινού έναντι των ειδικών»

Το γεγονός ύπαρξης διαφορετικών απόψεων στο σύνολο του επιστημονικού κόσμου που ασχολείται με τα οικονομικά, δημιούργησε την απορία μας σχετικά με το αν το γενικότερο κοινό, γνωρίζει την ύπαρξη του και πως αυτό το αντιλαμβάνεται, αν θα μπορούσε να αποδεχτεί κάτι τέτοιο ως προς μια γενικότερη χρήση του και αν ναι ως προς τί.

Ο στόχος της έρευνας ήταν η μελέτη ενός κρυπτονομίσματος ή πιο συγκεκριμένα του κρυπτονομίσματος που ονομάζεται Bitcoin. Σκοπός ήταν να διαπιστώσουμε την αντίληψη που έχει το κοινό ή μη ειδικοί ως προς το τι θεωρείται το συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα.

Το θεωρεί ως μέσο συναλλαγών / πληρωμών ή ως μια νέα μορφή χρήματος και επιπλέον να ανακαλύψει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του σύμφωνα με τη γνώμη του κοινού.

Το πρώτο συμπέρασμα είναι παρά το γεγονός ότι το Bitcoin θεωρείται ένα νέο και εξειδικευμένο αντικείμενο μελέτης, το κοινό γνωρίζει την ύπαρξή του. 

Δεύτερον, το κοινό το θεωρεί κυρίως ως μέσο συναλλαγών / πληρωμών, ωστόσο η αντίληψη του κοινού διαφέρει από εκείνη των εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι το θεωρούν κυρίως ένα περίπλοκο είδος επένδυσης αντί ενός μέσου συναλλαγών / πληρωμών, ενώ οι περισσότεροι αποκλείουν το γεγονός ότι μπορεί να θεωρηθεί κάποια στιγμή ως μια μορφή χρημάτων.

Ένα τρίτο συμπέρασμα είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για την ύπαρξη κρυπτονομισμάτων και ειδικότερα του Bitcoin να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό αυτού. Το γεγονός ότι το κοινό είναι πρόθυμο να το χρησιμοποιήσει ως μέσο πληρωμής / συναλλαγών υποδηλώνει ότι θα ήταν αποδεκτό για γενική χρήση στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένης και της χρηματικής μορφής. 

Τέταρτον, η γνώμη τόσο των εμπειρογνωμόνων όσο και του κοινού σχετικά με την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών ταυτίζεται. Λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην διευρευνητική μας προσπάθεια σχετικά με τη σχέση ανάμεσα σε Bitcoin και των υπαρχόντων συστημάτων συναλλαγών / πληρωμών, επιβεβαιώνεται ότι το κοινό πιστεύει ότι η χρήση του Bitcoin από τα τρέχοντα συστήματα είναι πιο πιθανό από μια πιθανή αντικατάσταση με άλλο μέσο πληρωμής / συναλλαγής. Αυτή είναι μια άποψη με την οποία ειδικοί συμφωνούν επίσης. Η πιθανή προοπτική της συμμετοχής και της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας blockchain στην οποία βασίζεται το Bitcoin σε ιδιωτικούς και κρατικούς τομείς λόγω της ικανότητάς του να αποθηκεύει και να καταγράφει μετα-δεδομένα (για παράδειγμα ένα μητρώο περιουσιακών στοιχείων) και τη μεταφορά στοιχείων. Με αυτόν τον τρόπο, όλες οι διαδικασίες θα μπορούσαν να απλοποιηθούν με λιγότερα τρίτα μέρη ως μεσάζοντες, εξαλείφοντας έτσι οποιαδήποτε γραφειοκρατία κατά τη διάρκεια των διαδικασιών μεταφοράς.

Ως προς τα χαρακτηριστικά του η ταχύτητα των συναλλαγών και η φορητότητα του ψηφιακού νομίσματος αναφέρονται ως πρώτα πλεονεκτήματα, ενώ το σημαντικότερο μειονέκτημά που διακρίνει το κοινό είναι ο κίνδυνος παρακολούθησης.  Πιο αναλυτικά λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις των συμμετεχόντων σχετικά με τα κύρια πλεονεκτήματα του Bitcoin, οι επικρατούσες είναι «η ταχύτητα των συναλλαγών / πληρωμών κατά τη χρήση του», (ποσοστό απάντησης 23,1%) και «η εικονική του μορφή (φορητότητα)» με ποσοστό απάντησης 19,20%, πράγμα που δικαιολογεί την άποψη του κοινού ότι πρόκειται κυρίως για σύστημα συναλλαγών / πληρωμών. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, το κύριο μειονέκτημά του είναι «ο κίνδυνος παρακολούθησης». Ωστόσο, η πεποίθηση των εμπειρογνωμόνων είναι ότι η αστάθεια της συναλλαγματικής ισοτιμίας του είναι το σημαντικότερο πρόβλημα του Bitcoin που ακολουθείται από την «έλλειψη επίσημης και γενικά αποδεκτής εποπτικής Αρχής». Είναι επομένως προφανές ότι η αντίληψη του κοινού για το τι θεωρεί ότι είναι το Bitcoin διαφέρει από τη γνώμη των ειδικών. Από την άλλη πλευρά, τόσο το κοινό όσο και οι εμπειρογνώμονες έχουν κάτι κοινό: ο φόβος της υποκλοπής και η απώλεια κάποιου έγκυρου ελέγχου. Το Bitcoin παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον οικονομολόγο και το κοινό ως εικονικό νόμισμα με δυνατότητα να διαταράξει τα υπάρχοντα συστήματα πληρωμών και ίσως ακόμη και τα νομισματικά συστήματα. Ακόμα και στο τρέχον πρώιμο ακόμα στάδιο, τέτοια νομίσματα παρέχουν μια ποικιλία πληροφοριών σχετικά με το σχεδιασμό της αγοράς και τη συμπεριφορά των αγοραστών και των πωλητών.

Ολόκληρο το άρθρο με τα αποτελέσματα της έρευνας έχει δημοσιευτεί στο  https://www.inderscience.com/ και είναι διαθέσιμο  στην συνολική έκδοση του περιοδικού
  
Παπαματθαίου Νίκος
Οικονομολόγος –Εκπαιδευτικός,


Από το Blogger.