Από τον ΟΠΕΚΑ η πληρωμή για την επιδότηση των δόσεων δανείου των πληττόμενων από τον κορονοϊο

Από τον ΟΠΕΚΑ η πληρωμή για την επιδότηση των δόσεων δανείου των πληττόμενων από τον κορονοϊο

Την διαδικασία με την οποία θα πληρώνεται η συμμετοχή του δημοσίου για το πρόγραμμα "ομπρέλα" της επιδοτήσης δανείων και την προστασία της πρώτης κατοικίας που έχει δώσει ο νέος νόμος 4714/2020 εν μέσω της "καταιγίδας" της πανδημίας του Covid19, επιβραβεύοντας για πρώτη φορά και τους συνεπείς δανειολήπτες, περιλαμβάνει κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ

Σύμφωνα με το πρόγραμμα επιδότησης των δόσεων δανείων το Δημόσιο συνεισφέρει, για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες, από την ημερομηνία έγκρισης αίτησης του δικαιούχου, στις δόσεις για την αποπληρωμή των πάσης φύσεως δανείων φυσικών ή νομικών προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς που εξασφαλίζονται με εμπράγματη ασφάλεια στην κύρια κατοικία του οφειλέτη.

Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα, που έχουν, είτε τα ίδια, είτε ο σύζυγος, ή εξαρτώμενο μέλος αποδεδειγμένα πληγεί και για τον λόγο αυτό ενταχθεί στα ληφθέντα μέτρα στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19.

Τα δάνεια που επιδοτούνται είναι όλα τα είδη δανείων: στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά που βαρύνουν την πρώτη κατοικία. Δεν επιδοτούνται τα δάνεια που λήφθηκαν με κρατική εγγύηση (π.χ. πυρόπληκτα, σεισμόπληκτα κ.λπ.) ή που ήδη επιδοτούνται στο πλαίσιο άλλου προγράμματος (π.χ. Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας – ΟΕΚ, Ν. 4605/2019) προς αποφυγή διπλής ενίσχυσης, κάτι που απαγορεύεται από το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

Το κράτος επιδοτεί για 3 τρίμηνα, τη μηνιαία δόση του δανείου, ανάλογα με την κατηγορία του δανείου. Ο δανειολήπτης πληρώνει κάθε μήνα το υπόλοιπο ποσό της δόσης δανείου, που δεν το καλύπτει το κράτος. Μετά τη λήξη της επιδότησης, θα πρέπει να πληρώνει ολόκληρη τη μηνιαία δόση του δανείου, για χρονικό διάστημα 6-18 μήνες, ανάλογα με την κατηγορία του δανείου, αλλιώς θα πρέπει να επιστρέψει την κρατική επιδότηση.

Το συνολικό ποσό που θα διαθέσει ο κρατικός προυπολογισμος ανέρχεται στο ποσό των 210 εκατ. ευρώ για το έτος 2020 και 308 εκατ. ευρώ για το έτος 2021

Όπως ορίζει η κοινή απόφαση οι χρηματοδοτικοί φορείς μετά την ενημέρωση τους αναφορικά με την καταρχήν επιλεξιμότητα του οφειλέτη, θα αποστέλλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Επιδότησης Δανείων Πληγέντων Κορωνοϊού (ΗΠΕΔΠΚ)] τα ακόλουθα στοιχεία:

-  ειδικό δεσμευμένο και ακατάσχετο λογαριασμό εξυπηρέτησης ανά επιλέξιμη οφειλή, με τη μορφή ΙΒΑΝ, που τηρείται σε αυτούς προκειμένου για την καταβολή της Συνεισφοράς Δημοσίου.

- ενημέρωση για την ύπαρξη ενεργού πλάνου δόσεων ανά επιλέξιμη οφειλή.

- Στη συνέχεια, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών (ΕΓΔΙΧ) εγκρίνει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών τη Συνεισφορά Δημοσίου, με βάση τα αναφερόμενα στοιχεία στην αίτηση και την επιλεξιμότητα του οφειλέτη.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης της συνεισφοράς του Δημοσίου, οι χρηματοδοτικοί φορείς αποστέλλουν στην ΗΠΕΔΠΚ το ποσό των μηνιαίων δόσεων, ούτως ώστε να ξεκινήσει η έναρξη καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου. Σε περίπτωση επιλέξιμων οφειλών για τις οποίες η δόση δεν είναι καταβλητέα σε μηνιαία βάση, αποστέλλεται ανά μήνα ενημέρωση σχετικά με το εάν οφείλεται ή όχι δόση για το μήνα αναφοράς, καθώς και το ποσό της δόσης για το μήνα κατά τον
οποίο οφείλεται.

Στη συνέχεια η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους προωθεί μέσω της ΗΠΕΔΠΚ τα στοιχεία των μηνιαίων συνεισφορών του Δημοσίου για κάθε δικαιούχο στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα της ανώνυμης εταιρίας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), η οποία τηρεί τα στοιχεία των μηνιαίων Συνεισφορών του Δημοσίου. Κατόπιν, η ΗΔΙΚΑ
Α.Ε. προβαίνει σε προώθηση των στοιχείων πληρωμών των μηνιαίων συνεισφορών του Δημοσίου στην αρμόδια Οικονομική Διεύθυνση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), η οποία και προβαίνει αρμοδίως στην πληρωμή των ποσών στους ορισθέντες λογαριασμούς με διακριτό κωδικό πίστωσης.

Η Συνεισφορά Δημοσίου καταβάλλεται στους δεσμευμένους και ακατάσχετους λογαριασμούς εξυπηρέτησης των επιλέξιμων οφειλών και δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται. Οι λογαριασμοί αυτοί πιστώνονται μόνο από το Δημόσιο με τη Συνεισφορά και χρεώνονται μόνο για την καταβολή αυτής στο χρηματοδοτικό φορέα, απαγορευμένης οποιασδήποτε άλλης κίνησης.

Η καταβολή της συνεισφοράς γίνεται σε μηνιαία βάση, ήτοι πιστώνεται στον ειδικό λογαριασμό του οφειλέτη την τελευταία ημερολογιακή ημέρα εκάστου μηνός, αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα της έγκρισης από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Σε περίπτωση επιλέξιμων οφειλών για τις οποίες η δόση δεν είναι καταβλητέα σε μηνιαία βάση, κατόπιν
της ενημέρωσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, η ΗΠΕΔΠΚ ανάγει τη δόση σε μηνιαία βάση και η συνεισφορά καταβάλλεται κατά το χρόνο που είναι απαιτητή η δόση.

Για την παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων του οφειλέτη, οι χρηματοδοτικοί φορείς οφείλουν να αποστέλλουν σε μηνιαία βάση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κατάσταση δικαιούχων και καταβληθέντων ποσών, ώστε να διαπιστώνονται οι καταβολές για τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα.

Η Συνεισφορά του Δημοσίου θα ξεκινήσει να καταβάλλεται μετά την ημερομηνία έγκρισης του καθεστώτος νίσχυσης από την αρμόδια υπηρεσία της Ε.Ε.

Η Συνεισφορά Δημοσίου στα επιχειρηματικά δάνεια εντάσσεται στο πλαίσιο ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών Ε.Ε. (Γενικός Κανονισμός ενισχύσεων ήσσονος σημασίας),  (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον γεωργικό τομέα) και (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας). Ο Κανονισμός ενισχύσεων ήσσονος σημασίας στον οποίο εντάσσεται έκαστος δικαιούχος (αιτών ή/και δανειολήπτης του προς συνεισφορά δανείου) εξαρτάται από τον τομέα ο οποίος ενισχύεται.

 Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μία ενιαία επιχείρηση από οποιονδήποτε φορέα, δεν υπερβαίνει σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών το ποσό των 200.000€ (100.000€ όταν αφορά επιχείρηση που εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, το ποσό των 20.000€ ευρώ όταν η ενίσχυση χορηγείται με τον Καν. Ε.Ε. (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον γεωργικό τομέα) και  το ποσό των 30.000€ ευρώ όταν η ενίσχυση χορηγείται με τον Καν. Ε.Ε.για τους τομείς της αλιείας
και της υδατοκαλλιέργειας.via Ειδησεις https://ift.tt/2EreW8y
RSS Feed

Manage


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.