ΟΠΕΚΑ: Ηλεκτρονικά πλέον οι αιτήσεις για το επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων

pixabay

Μόνο ηλεκτρονικά θα γίνονται πλέον οι αιτήσεις για το επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων. Ποιες είναι οι προυποθέσεις χορήγησης.

Τους όρους και τις προϋποθέσεις για την καταβολή του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων ορίζει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας που τέθηκε προς διαβούλευση μέχρι τις 29 Οκτωβρίου. Ειδικότερα ορίζεται ότι πλέον θα υποβάλλεται ηλεκτρονική αίτηση για την χορήγηση του σε εφαρμογή του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Όπου θα δηλώνονται και τα στοιχεία ενεργού τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα, δικαιούχος ή συνδικαιούχος του οποίου είναι ο εκμισθωτής της κατοικίας που μισθώνει ο αιτών.

Το επίδομα αυτό χορηγείται και σε όσους έχουν υποβάλλει αίτηση για τη χορήγησή του μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος εφόσον η αίτηση αυτή έχει εγκριθεί.

Το ύψος του επιδόματος ισούται με το ποσό του συμφωνηθέντος μισθώματος με ανώτατο όριο το ποσό των 362 ευρώ.

Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου της ισχύουσας κατά τη δημοσίευση του παρόντος σύμβασης μίσθωσης κατοικίας, με βάση την οποία το επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων ήδη χορηγείται ή θα χορηγηθεί, μετά την έγκριση των κατά τη δημοσίευση του παρόντος εκκρεμών αιτήσεων, οι δικαιούχοι λαμβάνουν επίδομα που ισούται με το ύψος του μισθώματος που συμφωνείται με την εκάστοτε νέα σύμβαση μίσθωσης κατοικίας που συνάπτουν, με ανώτατο όριο το ποσό των 362,00 ευρώ.

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι ανασφάλιστα μοναχικά άτομα, τα οποία έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, ή ζεύγος ανασφαλίστων, συνδεόμενων με γάμο ή με σύμφωνο συμβίωσης, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του.

Από τη δημοσίευση του παρόντος αποκλείεται η υποβολή νέων αιτήσεων για τη χορήγηση του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων, χωρίς να υποβάλλεται ηλεκτρονική αίτηση.

Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος

Το επίδομα χορηγείται για το χρονικό διάστημα του συμβατικού χρόνου ισχύος που ρητά προβλέπεται στην εκάστοτε νέα σύμβαση μίσθωσης κατοικίας, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το ετήσιο φορολογητέο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα του ανασφάλιστου υπερήλικα δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.320,00 ευρώ, για τα δε ανασφάλιστα ζεύγη το ποσό των 8.640,00 ευρώ.
β) οι αιτούντες δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με εξαίρεση τη σύνταξη του ν. 1296/1982 (Α΄ 128), και το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85),
γ) οι αιτούντες δεν έχουν αποκτήσει δικαίωμα πλήρους κυριότητας, επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητο με χρήση κατοικίας, με επιφάνεια μεγαλύτερη των τριάντα (30) τετραγωνικών μέτρων για τα ανασφάλιστα μοναχικά άτομα και πενήντα (50) τετραγωνικών μέτρων για ζεύγη ανασφαλίστων,
δ) οι αιτούντες δεν φιλοξενούν τρίτα άτομα ή δε διαβιούν σε προνοιακό ίδρυμα κλειστής φροντίδας,
ε) οι αιτούντες δεν λαμβάνουν επίδομα στέγασης κατά το άρθρο 3 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) ή άλλο επίδομα για τον ίδιο σκοπό.
Η αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε εφαρμογή του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).
Αρμόδια για τη διαχείριση, λειτουργία και αναβάθμιση της ηλεκτρονικής αυτής εφαρμογής είναι η εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.).

Μέσω της εφαρμογής αυτής διενεργούνται οι κατά την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 (Α΄ 30) απαιτούμενες διασταυρώσεις με βάσεις δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και άλλων δημοσίων αρχών, προκειμένου για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων για τη χορήγηση του επιδόματος, διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις για τη χορήγηση του επιδόματος, δημιουργείται μητρώο δικαιούχων, διαμορφώνονται οι καταστάσεις πληρωμής του επιδόματος, προσδιορίζονται τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και διενεργούνται οι απαιτούμενοι συμψηφισμοί ποσών.
Αν από τις διενεργούμενες διασταυρώσεις προκύπτει ότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος, το αρμόδιο όργανο του Ο.Π.Ε.Κ.Α. εκδίδει πράξη εγκριτική της αίτησής του. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση απορρίπτεται με απόφαση του ανωτέρω οργάνου.

Τα δηλούμενα στοιχεία δύναται να επαληθεύονται από αρμόδιους υπαλλήλους με κοινωνική έρευνα και κατ' οίκον επισκέψεις στην μισθούμενη κατοικία. Ως προς τις δυνατότητες αυτές, ο αιτών ενημερώνεται κατά την υποβολή της αίτησής του. Για τη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας ζητείται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α. η συνδρομή της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας.

Αν από τις διενεργούμενες διασταυρώσεις προκύπτει ότι από τη λήξη της σύμβασης μίσθωσης κατοικίας, με βάση την οποία χορηγήθηκε το επίδομα, μέχρι την έναρξη ισχύος νέας σύμβασης, έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, εκδίδεται απόφαση απορριπτική της αίτησης, χωρίς να παρέχεται δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης, εκτός εάν η άπρακτη παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος οφείλεται σε νοσηλεία του δικαιούχου. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία των έξι μηνών παρατείνεται για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό της νοσηλείας.

Εκκρεμείς Αιτήσεις

Το χορηγούμενο μετά από την έγκριση των αιτήσεων αυτών επίδομα ισούται με το ποσό του προβλεπόμενου στη σύμβαση μίσθωσης κατοικίας μισθώματος, με ανώτατο όριο το ποσό των 362,00 ευρώ.
Οι αιτούντες οφείλουν να υποβάλουν και ηλεκτρονική αίτηση στην εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ. Με την ηλεκτρονική αίτηση δηλώνονται και τα στοιχεία ενεργού τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα, δικαιούχος ή συνδικαιούχος του οποίου είναι ο εκμισθωτής της κατοικίας που μισθώνει ο αιτών.
Το επίδομα καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή αναδρομικά από την έναρξη ισχύος του αναγνωριζόμενου δικαιώματος του δικαιούχου υπερήλικα μέχρι και το μήνα έκδοσης της εγκριτικής πράξης χορήγησης του.
Από τον επόμενο μήνα της έκδοσης της εγκριτικής πράξης και εντεύθεν, το επίδομα καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου υπερήλικα.
Εφόσον κατά τη δημοσίευση του παρόντος εκκρεμεί αίτηση και δεν έχει υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος που απαιτείται για τον έλεγχο του εισοδηματικού κριτηρίου, επειδή ο αιτών δεν είχε υποχρέωση προς τούτο με βάση την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, ο αιτών υποχρεούται, μετά τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησής να υποβάλει αζημίως δήλωση φορολογίας του εισοδήματός του για το κρίσιμο φορολογικό έτος.

Αφορολόγητο και ακατάσχετο του επιδόματος

Το επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν. 4172/2013, δεν κατάσχεται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.via Ειδησεις https://ift.tt/3lR9nAi
Από το Blogger.