Από ηλεκτρονικό κόσκινο τα ΚΔΑΠ: Σε πραγματικό χρόνο θα δηλώνεται η παρουσία των παιδιών

Eurokinissi

Ηλεκτρονική εφαρμογή που θα δηλώνεται σε πραγματικό χρόνο η άφιξη και η αποχώρηση του παιδιού σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και ΑμεΑ.

Σε ηλεκτρονική εφαρμογή του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την οποία θα διαχειρίζεται η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. θα δηλώνεται πλέον σε πραγματικό χρόνο η άφιξη κάθε παιδιού στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ και η αποχώρησή του καθώς και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας της δομής. Αυτό περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την Πρόνοια που τέθηκε σε διαβούλευση ενώ ορίζει και τους όρους λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑΜΕΑ).

Ειδικότερα τα ΚΔΑΠ όπως αναφέρεται είναι οι δομές κοινωνικής πρόνοιας, στις οποίες απασχολούνται δημιουργικά παιδιά ηλικίας από πέντε (5) έως δώδεκα (12) ετών για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας εκτός του σχολικού ωραρίου. Στις δομές αυτές δύνανται να απασχολούνται και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

Σκοπός των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και οργανωμένων εξατομικευμένων και ομαδικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους. Τα ΚΔΑΠ δύναται να ιδρύονται και να λειτουργούν σε περιοχές που στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό είναι επιτρεπτή η χρήση κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας. Κατ' εξαίρεση, δύνανται να στεγάζονται σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων, στους οποίους κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου δεν πραγματοποιείται διδασκαλία. Φορέας λειτουργίας των ΚΔΑΠ δύναται να είναι ο οικείος πρωτοβάθμιος Ο.Τ.Α. ή νομικό του πρόσωπο. Για την έκδοση οικοδομικής άδειας ή την αναθεώρησή της σε κτίρια που προορίζονται να λειτουργήσουν ως ΚΔΑΠ, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού, όπως εκάστοτε ισχύει, για τα κτίρια εκπαίδευσης.

Για τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας των ΚΔΑΠ και την αξιολόγησή τους ως θεσμού Κοινωνικής Πρόνοιας, δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την οποία υλοποιεί και διαχειρίζεται η εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Στην εφαρμογή αυτή κάθε αδειοδοτημένος φορέας υποχρεούται, κατ' ελάχιστο, να δηλώνει σε πραγματικό χρόνο την άφιξη κάθε παιδιού στη δομή και την αποχώρησή του από αυτή, καθώς και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας της, με ρητή καταγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης και το χρονοδιάγραμμά τους, ώστε για κάθε παιδί να δηλώνεται η ισομερής ανά δραστηριότητα δημιουργική απασχόλησή του με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Οι αιτήσεις για την έκδοση άδειας λειτουργίας ΚΔΑΠ που υποβάλλονται μετά τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι τη δημοσίευση της εκδιδόμενης, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 7, υπουργικής απόφασης, αξιολογούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις της τελευταίας, εφόσον αυτή δημοσιευθεί, εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Μετά τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης του πρώτου εδαφίου της παρ. 7, οι αιτήσεις για αδειοδότηση ΚΔΑΠ αξιολογούνται με βάση τα οριζόμενα στην απόφαση αυτή. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξειδικεύεται περαιτέρω ο σκοπός των ΚΔΑΠ και καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι φορείς λειτουργίας τους, ο ανώτατος αριθμός ωφελουμένων ανά δομή και βάρδια λειτουργίας, οι απαιτούμενοι ανά δομή χώροι, οι σχετικές τεχνικές προδιαγραφές τους και οι αποστάσεις τους από οχλούσες δραστηριότητες, ο απαιτούμενος πάσης φύσεως εξοπλισμός τους, η στελέχωσή τους και τα απαιτούμενα ειδικότερα προσόντα του προσωπικού τους, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αδειοδότησής τους, τα θέματα που άπτονται του ελέγχου της νόμιμης λειτουργίας τους και τα αρμόδια προς τούτο όργανα, οι κυρώσεις για την παραβίαση των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία των ΚΔΑΠ και τα αρμόδια για την επιβολή τους όργανα, οι προϋποθέσεις λειτουργίας ΚΔΑΠ σε κτίρια δημόσιων σχολείων και οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση λειτουργίας τους σε αίθουσες που πραγματοποιείται διδασκαλία, οι ειδικότεροι όροι λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 5, πλέον των οριζομένων στην παράγραφο αυτή και οι υπηρεσίες και οι φορείς που δύνανται να διασυνδέονται με την εφαρμογή αυτή, μεταβατικές διατάξεις για τα νομίμως αδειοδοτημένα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος ΚΔΑΠ, καθώς και για αυτά, για τα οποία εκκρεμεί, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, η έκδοση άδειας λειτουργίας βάσει σχετικώς υποβληθείσας αίτησης, καθώς και κάθε ειδικότερο και λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να αναπροσαρμόζονται τα ηλικιακά όρια των ωφελούμενων παιδιών.

Τα πορίσματα των ελέγχων που πραγματοποιούνται σε ΚΔΑΠ και οι βάσει των ελέγχων αυτών τυχόν κυρωτικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, κοινοποιούνται στους φορείς που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση ή/και υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή/και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον στα προγράμματα αυτά συμμετέχουν τα ελεγχόμενα ΚΔΑΠ. Τα πορίσματα των ανωτέρω ελέγχων και οι κυρωτικές αποφάσεις δεσμεύουν ως προς την απόδειξη και αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών τα αρμόδια όργανα που εμπλέκονται στη διαχείριση ή/και υλοποίηση προγραμμάτων κατά την άσκηση των δικών τους αρμοδιοτήτων.

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑΜΕΑ) είναι οι δομές κοινωνικής πρόνοιας, στις οποίες απασχολούνται δημιουργικά παιδιά και ενήλικες με αναπηρία, κατά το διάστημα της ημέρας και για τις ώρες που καλύπτουν τις ανάγκες των ατόμων αυτών και των οικογενειών τους. Σκοπός των ΚΔΑΠΑΜΕΑ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών και των ενηλίκων ατόμων με αναπηρία, η κοινωνική ένταξη μέσω της ομαδικής δραστηριότητας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της απόκτησης δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης και η στήριξη των οικογενειών τους.

Τα ΚΔΑΠΑΜΕΑ δύναται να ιδρύονται και να λειτουργούν σε περιοχές που στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό είναι επιτρεπτή η χρήση κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας. Kατ' εξαίρεση, δύναται να στεγάζονται και σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων, στους οποίους κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου δεν πραγματοποιείται διδασκαλία. Φορέας λειτουργίας των ΚΔΑΠΑΜΕΑ του προηγούμενου εδαφίου δύναται να είναι ο οικείος πρωτοβάθμιος Ο.Τ.Α. ή νομικό του πρόσωπο.

Κάθε αδειοδοτημένος φορέας υποχρεούται, κατ' ελάχιστο, να δηλώνει στην νέα ηλεκτρονική εφαρμογή, σε πραγματικό χρόνο, την άφιξη κάθε παιδιού και ατόμου στη δομή και την αποχώρησή του, καθώς και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας της, με ρητή καταγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης και το χρονοδιάγραμμά τους.

Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξειδικεύεται περαιτέρω ο σκοπός των ΚΔΑΠΑΜΕΑ και καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι φορείς λειτουργίας τους, οι κατηγορίες των ενηλίκων ατόμων με αναπηρία που υπάγονται στην φροντίδα των δομών αυτών, ο ανώτατος αριθμός ωφελουμένων ανά δομή και βάρδια λειτουργίας, οι απαιτούμενοι ανά δομή χώροι, οι σχετικές τεχνικές προδιαγραφές τους και οι αποστάσεις τους από οχλούσες δραστηριότητες, ο απαιτούμενος πάσης φύσεως εξοπλισμός τους, η στελέχωσή τους και τα απαιτούμενα ειδικότερα προσόντα του προσωπικού τους, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αδειοδότησής τους, τα θέματα που άπτονται του ελέγχου της νόμιμης λειτουργίας τους και τα αρμόδια προς τούτο όργανα, οι κυρώσεις για την παραβίαση των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία των ΚΔΑΠΑΜΕΑ και τα αρμόδια για την επιβολή τους όργανα, οι προϋποθέσεις λειτουργίας ΚΔΑΠΑΜΕΑ σε κτίρια δημόσιων σχολείων, οι ειδικοί όροι καταλληλότητάς τους και οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση λειτουργίας τους σε αίθουσες που πραγματοποιείται διδασκαλία, οι ειδικότεροι όροι λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 9 ως προς τα ΚΔΑΠΑΜΕΑ, πλέον των προβλεπομένων στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου και οι υπηρεσίες και οι φορείς που δύνανται να διασυνδέονται με την εφαρμογή αυτή, μεταβατικές διατάξεις για τα νομίμως αδειοδοτημένα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος ΚΔΑΠΜΕΑ, όπως και για αυτά, για τα οποία εκκρεμεί, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, η έκδοση άδειας λειτουργίας βάσει σχετικώς υποβληθείσας αίτησης, καθώς και κάθε ειδικότερο και λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Τα πορίσματα των ελέγχων που πραγματοποιούνται σε ΚΔΑΠΑΜΕΑ και οι βάσει των ελέγχων αυτών τυχόν κυρωτικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων κοινοποιούνται στους φορείς που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση και υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή/και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον στα προγράμματα αυτά συμμετέχουν τα ελεγχόμενα ΚΔΑΠΑΜΕΑ. Τα πορίσματα των ανωτέρω ελέγχων και οι κυρωτικές αποφάσεις δεσμεύουν ως προς την απόδειξη και αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα κατά την άσκηση των δικών τους αρμοδιοτήτων.via Ειδησεις https://ift.tt/341miJZ
Από το Blogger.