ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ... - Καλύτερη Λαμία

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ...

ΠΡΟΣ ΑΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΑΡΧΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΝΟΜΑΡΧΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠ ΕΜΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ 
Αρθρον 1ον
Παρακαλουνται παντες και πασαι, όπως μεθαυριον Πέμπτην 6ηνΔεκεμβρίου ε.ε. κατα την πανηγυρικήν εορτήν του Αγ. Νικολάου και επί τη έσχατη ευκαιρία της συγκεντρωσεως των ξένων, οι κάτοικοι της δικαιοδοσίας μου εκτελεσωσιν γενικήν καθαριότητα των δρόμων της εγχωρίου ταυτης κωμοπολεως Δημητσανης.
Αρθρον 2ον
Να δεσωσι δια στερεών αλύσεων τους κυνας και τους σκύλους και απαντα τα κακοποια στοιχεία, τα τυχόν δυναμενα να προσβαλωσι την εγχώριον αιδώ της κωμοπόλεως.
Αρθρον 3ον
Να θεσωσι φίμωτρα ανα τα στόματα των φωνασκουντων εμψύχων ζωων, οίον και Γ. Χαριτοδιπλωμενον και κτηνών διαφόρων καταγωγών, γένους τε και φυσεως η και ανθρωπογύναια ακαταλληλα συμπεριφοράς εις ξένους και κατα την υπερτελουμενην πανηγυριν ενθάδε.
Αρθρον 4ον
Να εμποδισθουν βια το ουγγαρισμα των όνων και μοσχαρίων, το χλιμίντρισμα των ίππων και των γαλών (κατσουλίων).
Αρθρον 5ον
Και γράψε: Θα τους πεθάνω δι’ άρθρων. Τι νομίζουν πως είναι οι αυγοπώλαι, φαρμακοπωλαι, καπνοπώλαι, σιδηροπώλαι, οινοπώλαι, λαχανοπωλαι, εστιατορες, οπωροπωλαι μη εξαιρούμενων και των γνωστών εν γένει εμπορευόμενων. Να τηρησουν ακραν καθαρσιν, καλήν ζυγισιν, αριστην ποιότητα, να σκευάσουν το δικαιοστασιον των ζυγαριών των, των σταθμών και μέτρων προς το συμφέρον της υπηρεσίας. Οι παραβαται του Διατάγματος τούτου τιμωρηθησονται κατα το αρθρον 72 της Αστυνομικής ταυτης Διαταξεως και του άρθρου 272 του Π.Ν. περί βλάβης ηθών και της ηθικής.
Αρθρον 6ον
Απαγορεύεται το πλύσιμον εν τη θαλασσή ανευ αδείας, επίσης η είσοδος αμφοτέρων των γενών και ουδέτερων εις θερμούς λουτήρας καθ ολην την διάρκειαν της εορτής του Αγίου Νικολάου, ωσαύτως η διανυκτερευσις και η μεταβασις προς ρεμβασμόν εις τους προποδας της θαλασσής και παρά τας θαλασσίας φλέβας αμφοτέρων των γενών προς αποφυγήν εκουσίου απαγωγής μεταξύ των.
Άρθρον 7ον
Οσοι παρ' εμού οφθωσι και των οργάνων μου εργολαβουντες αρρενες μετά θηλεων θελουσι ραβδισθη ανελλιπώς εν τω Κρατητηρίω.
Αρθρον 8ον
Απαγορεύεται το κρυφοκυτταγμα εκ παραθύρων, οικων, ξενοδοχείων, παρα προσώπων αλλοτρίων γενών και εν οδοίς, περιπατοις, καφενείοις κλπ., εν γενει δε απαγορεύεται η δεύτεροδιαβασις.
Αρθρον 9ον
Απαγορεύεται η διελευσις ανθρώπων επί κτηνών και τουμπαλιν, έφιπποι ανα τας οδούς και πλατείας, ως και μέγαρα εν τη εγχωριω κωμοπολει ταυτη προς αποφυγήν καταπατησεως παίδων ως εκ της ρυτηρος ελαυνοντας ποδας των κτηνών και ως λογου χαριν είδον αρρενα τινα σπευδοντα πσιτ, πσιτ, πσιτ, όπισθεν θηλεου τίνος ουτινος οι ποδες ηστοχησαν και απο ρυτηρος ελαύνουσιν και κατεπατησαν την εσθητα του ποδος ταυτης και ας είναι, άλλην ημέραν θα εξετάσω και δια το σπουδαιον τούτο ζητημα. Και δια να είμεθα εν τάξει οι παραβαται θα διωκωνται βασει του άρθρου 1072 του Π.Ν.
Αρθρον 10ον
Το κλείσιμον των καταστημάτων κανονίζω πλην Λεσχών την δυσιν του ήλιου, των δε οινοπωλείων την 11 ην της νυκτος, τα δε θεαματα η 12 του μεσονυκτίου, πλην του δημοσίου θεάματος της καραγκιοζαριας, θεατρικής σκηνης, την πρωίαν περί το λυκαυγές, τουτεστιν αμα τη εμφανίσει του ήλιου εις την γην των αβδηριτών κοινοτήτων. Και αυτό διότι θα παρίσταμαι ο υποφαινομενς εν μεγάλη στολή και παρασημοφορία.
Αρθρον 11ον
Απαγορεύεται μεθαυριον Πέμπτην εορτήν του Αγ. Νικολάου να τεθωσιν εις τα εξ ων συντεθησαν.
Αρθρον 12ον
Απαγορεύεται η διοχετευσις ακαθαρτων υδατων και άλλων υλών, επιβλαβών τη δημοτική εγχώρια υγεία και επιτρέπεται το ριξιμον τούτων εν τη θαλασσή μεθ απαντων των συλλεχθεντων σκουπιδίων μεριμνη της εγχωρίου δημοτικής αρχής καθιστάμενης παρ ημών υπευθύνου.
Αρθρον 13ον
Απαγορεύονται αι σεισμικοί δονήσεις προς αποφυγήν καταπληξεως λαού και των συν αυτοίς ευρισκόμενων ατόμων χάρις της τηρησεως αναψυχής.
Αρθρον 14ον
Μεθαυριον Πέμπτην και ώραν 10 π.μ. θελει τελεσθη εν τη εκκλησία τελετή πανηγυρεων, εν η δέον να παρευρεθωσιν απασαι αι αρχαι του τοπου, παρεδρος, σύμβουλοι, κλητήρες της Κοινοτητος, και ηγουμένου εμού ως αστυπαρασημοφορία, απόντες δε οι χωρικοί θελουσι κατανεμηθη και εν μεγάλη στολή και λαβει θεσεις και εις τας καλλίτερος μαλιστα. Αι δε αρχαι όπισθεν εμού, οστις θα φέρω φουφούλες, το τοπικον επίσημον ένδυμα μου.
Αρθρον 15ον
Ελλείψει μουσικής, μεριμνη του Δημοτικού Παρεδρου, θελουσι παιανίση τα εγχώρια όργανα ενθάδε και ακολούθως επιδοθωσι εις διασκεδασιν ησυχον και λιτόν φαγοποτιον, μετά επισκεφθησονται εμε εν τω Καταστηματί μου οι δε χωρικοί ελλείψει αεριόφωτος θελουσιν αναψει μικρας ανευλαβείς και ανεπιζημίους πυρκαϊας δια ξηρών πουρναρίων ανα τας οδούς, εν οις περιπατουντες θα φερωσι κόκκινα φαναρια.
Αρθρον 16ον
Απαγορεύεται ενώπιον ξένων η μαγκουροφορια, ο πυροβολισμός δια διμουτσουνης, το αποτομον βηξιμον, η εκκαθαρισις των ρινών δια των χειρων, και κάτι αλλα, επιτρεπόμενων εν απομακρυσμένη συνοικία και περί λύχνων αφας, όπως λεγανε οι παππούδες μας.
Αρθρον 17ον
Απαγορεύεται το συνομιλείν εντός του λουτηρος με ατομα εις άλλους λουτήρας, ως και το ταραγμα του υδατος δΓ αερίων παρ' αυτών εξερχομενων, οι γέλωτές και το παίξιμον του κρέατος των.
Αρθρον 18ον
Περί την μεσημβρίαν ψαλήσεται μεγάλη παρακλησις προς απομακρυνσιν πασης ασθένειας ζώων, ανθρώπων, γυναικών, περονόσπορων, ποδάγρας, ακριδών κλπ.
Η εκτέλεσις ανατίθεται εις τα υπ' εμε όργανα.
Ο Αστυνομευων
ΕΜΜ. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ
από το βιβλίο του αστυνόμου X. Σταμάτη: «Η ιστορία της Αστυνομίας Πόλεων 1821 - 1971», την παρακάτω διάταξη του ενωματάρχη Δημητσάνας Ε. Λαγουδάκη. Όπως μας πληροφορεί ο συγγραφέας, η διάταξη αυτή εκδόθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 1853 και είναι δημοσιευμένη στο τεύχος 7 του «Περιοδικού» του Στεγαστικού Ταμιευτηρίου Εθνικής Τράπεζας (Ιανουάριος 1967).
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΤΟΤΕ...»
ΤΕΥΧΟΣ Νο 1
ΑΘΗΝΑ
ΜΑΪΟΣ 1983


from ανεμουριον https://ift.tt/3mkTLpc
via IFTTT
Από το Blogger.