Προσλήψεις στο δήμο Ξάνθης

Προσλήψεις στο δήμο Ξάνθης

Ο δήμος Ξάνθης προσλαμβάνει προσωπικό συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, που θα απασχοληθεί για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων του Δήμου Ξάνθης, στα πλαίσια λήψης κατεπειγόντων μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως τις 31/12/2020, όπως συνοπτικά αναφέρεται και στον πίνακα που ακολυθεί.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 21 έως 65 ετών

. 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση κλπ.).

4. Να είναι μόνιμοι κάτοικοι Ξάνθης. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ-ΥΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (εδ. δ' παρ. 7 του άρθρου 21 του ν.2190/94, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.2527/97).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

2. Βεβαίωση ΟΑΕΔ χρόνου ανεργίας (όταν υπάρχει)

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07

4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι συνιστάται να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα έως τις 07-10-2020, λόγω του κατεπείγοντος, ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: prosop@cityofxanthi.gr.

Αν αυτό δεν είναι εφικτό, καλούνται να τα υποβάλουν στο Δημαρχείο Ξάνθης, Πλατεία Δημοκρατίας 67132 Ξάνθη σε κλειστό φάκελο.via Ειδησεις https://ift.tt/3irI4dM
RSS Feed

Manage


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.