Απόφαση προσωρινής διακοπής λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Μακρακώμης - Καλύτερη Λαμία

Απόφαση προσωρινής διακοπής λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Μακρακώμης

Ο Δήμαρχος Μακρακώμης

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του 58 του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87)

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 1 του Ν. 3463/2000, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το αριθ. 94 του Ν. 3852/2010 (παρ. 4 παρ. 27)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του Μαθητικού Κέντρου και των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Μακρακώμης κατά την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020 για προληπτικούς λόγους και προκειμένου να διενεργηθούν απολυμάνσεις σε όλα τα κτίρια για την προστασία από λοιμώξεις και τον COVID-19 (Κορονοϊο) σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

dimosmakrakomis.gov.gr

Από το Blogger.