96 θέσεις εργασίας με ΑΣΕΠ στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ΠΕ Μακεδονίας

96 θέσεις εργασίας με ΑΣΕΠ στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ΠΕ Μακεδονίας
96 θέσεις εργασίας με ΑΣΕΠ επικουρικού προσωπικού στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΚΠΠΚΜ)

ΑΣΕΠ: Ανακοίνωση για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, συνολικά ενενήντα έξι (96) ατόμων, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΚΠΠΚΜ), και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι/ες για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων (βλ. Πίνακα Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους, της εμπειρίας και της ειδικής εμπειρίας τους, οφείλουν να υποβάλλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολήόλα τα απαιτούμενα από την παρούσα προκήρυξη σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ' αριθμ. Δ1/οικ.43102/14387/27-9-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3706/τ.Β'/04-10-2019) «Καθορισμός διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού προσωπικού», δικαιολογητικά.

Δειτε αναλυτικα εδωvia Ειδήσεις https://ift.tt/3odhc58
RSS Feed

Manage


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.