10 θέσεις εργασίας με ΣΟΧ του ΑΣΕΠ στο Δήμο Παύλου Μελά

10 θέσεις εργασίας με ΣΟΧ του ΑΣΕΠ στο Δήμο Παύλου Μελά
10 θέσεις εργασίας με ΣΟΧ του ΑΣΕΠ στο Δήμο Παύλου Μελά - Όλη η προκήρυξη.

ΑΣΕΠ: Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την υλοποίηση του υποέργου 1: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παύλου Μελά με Παράρτημα ΡΟΜΑ» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παύλου Μελά με Παράρτημα ΡΟΜΑ» με κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5002052, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ - ΕΚΤ» στο Δήμο Παύλου Μελά που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη Νομού Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

3 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
1 ΠΕ Ψυχολόγων
1 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
1 ΠΕ Ψυχολόγων
1 ΠΕ Παιδαγωγός
1 ΠΕ /ΤΕ Οικονομολόγος
1 ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτής
1 ΥΕ Διαμεσολαβητής

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις "Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων"» με σήμανση έκδοσης «02-12-2019», δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Η προκηρυξη του ΑΣΕΠ ΕΔΩvia Όλες οι Ειδήσεις σήμερα https://ift.tt/3eKWZlj
RSS Feed

Manage


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.