Γέφυρα 2: Σε ποιο ποσοστό θα φτάσει η επιδότηση δανείου για κάθε επιχείρηση

Γέφυρα 2: Σε ποιο ποσοστό θα φτάσει η επιδότηση δανείου για κάθε επιχείρηση

Στην τελική ευθεία για την εφαρμογή του μπαίνει το πρόγραμμα Γέφυρα 2, με το οποίο θα επιδοτούνται οι δόσεις και των επιχειρηματικών δανείων. Η επιδότηση θα έχει διάρκεια έως 8 μήνες και θα ξεκινά από το 90% εάν το δάνειο είναι εξυπηρετούμενο και θα μειώνεται ως και το 70% μέχρι το τέλος της επιδοτούμενης περιόδου.

Αντίστοιχα, για τα δάνεια σε καθυστέρηση η επιδότηση θα είναι στο 80% και θα μειώνεται έως το τέλος της περιόδου στο 60%, ενώ για τα δάνεια που έχουν ήδη καταγγελθεί η επιδότηση θα ξεκινά από το 50% και θα φτάνει στο 30%.

Βασικό κριτήριο για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι η μείωση των εσόδων της κατά το 2020 να είνα ίση ή μεγαλύτερη με το 20% των εσόδων του 2019.

Αναλυτικά η επιδότηση του Δημοσίου για τα επιλέξιμα δάνεια θα είναι η εξής:

α) Για τα εξυπηρετούμενα δάνεια

  • Για τους πρώτους τρεις μήνες από την ημερομηνία ενημέρωσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τον χρηματοδοτικό φορέα, σύμφωνα με την περ. α ή την περ. β της παρ. 3 του άρθρου 62, η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται σε ποσοστό 90% επί της μηνιαίας δόσης.

  • Για τους επόμενους τρεις μήνες, η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται σε ποσοστό 80% επί της μηνιαίας δόσης.

  • Για τους τελευταίους δύο μήνες, η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται σε ποσοστό 70% επί της μηνιαίας δόσης.

Σε κάθε περίπτωση, η μηνιαία συνεισφορά για τα δάνεια της περ. α) δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των:

i) 600 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τις ατομικές επιχειρήσεις που δεν έχουν εργαζομένους.

ii) 5.000 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που συνιστούν πολύ μικρή επιχείρηση.

iii) 15.000 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που συνιστούν μικρή επιχείρηση.

iv) 50.000 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που συνιστούν μεσαία επιχείρηση.

β) Για τα δάνεια σε καθυστέρηση:

βα) Για τους πρώτους τρεις μήνες από την ημερομηνία ενημέρωσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τον χρηματοδοτικό φορέα, σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 62, η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται σε ποσοστό 80% επί της μηνιαίας δόσης.

ββ) Για τους επόμενους τρεις μήνες, η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται σε ποσοστό 70% επί της μηνιαίας δόσης.

βγ) Για τους τελευταίους δύο μήνες, η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί της μηνιαίας δόσης.

Σε κάθε περίπτωση, η μηνιαία συνεισφορά για τα δάνεια της περ. β' δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των:

i) 500 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για ελεύθερους επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν εργαζομένους.

ii) 4.000 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που συνιστούν πολύ μικρή επιχείρηση.

iii) 12.500 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που συνιστούν μικρή επιχείρηση.

iv) 40.000 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που συνιστούν μεσαία επιχείρηση.

γ) Για τα δάνεια με καθυστέρηση άνω των 90 ημέρων ή καταγγελμένα:

  • Για τους πρώτους τρεις μήνες από την ημερομηνία ενημέρωσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τον χρηματοδοτικό φορέα, σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 62, η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται σε ποσοστό 50% επί της μηνιαίας δόσης.

  • Για τους επόμενους τρεις μήνες, η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί της μηνιαίας δόσης.

  • Για τους τελευταίους δύο μήνες, η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται σε ποσοστό 30% επί της μηνιαίας δόσης.

Σε κάθε περίπτωση, η μηνιαία συνεισφορά για τα δάνεια της περ. γ' δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό των:

i) 300 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για ελεύθερους επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν εργαζομένους.

ii) 2.500 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που συνιστούν πολύ μικρές επιχειρήσεις.

iii) 7.500 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που συνιστούν μικρές επιχειρήσεις.

iv) 25.000 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που συνιστούν μεσαίες επιχειρήσεις.via Ειδήσεις https://ift.tt/3weD5FI
RSS Feed

Manage


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.