Αιτήσεις για νέες προσλήψεις με ΣΟΧ του ΑΣΕΠ στο Δήμο Θέρμης

Αιτήσεις για νέες προσλήψεις με ΣΟΧ του ΑΣΕΠ στο Δήμο Θέρμης
Αιτήσεις για νέες προσλήψεις με ΣΟΧ του ΑΣΕΠ στο Δήμο Θέρμης.

Ο Δήμαρχος Θέρμης, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 11145/16-02-2021 ( ΣΟΧ 1/2021) ( ΑΔΑ: ΩΔ4ΠΩΡΣ-ΖΘ0) Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, σας προσκαλεί για την κατάθεση αιτήσεων για την κάλυψη δεκαέξι (16) θέσεων εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων ( ΔΕ και ΥΕ), με 8/μηνη σύμβασης εργασίας, για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Υποβολή αιτήσεων από την Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021 έως και την Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021.

Η υποβολή θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή,
στη Δ/νση : Δήμος Θέρμης, Δημοκρατίας 1,Τ.Κ. 57001, Θέρμη (υπόψην κ. Καραμούτσιου Βασιλική).

Σας παραθέτουμε προς διευκόλυνση σας, τη σχετική Ανακοίνωση, το σχετικό Παράρτημα του ΑΣΕΠ, το Έντυπο ΣΟΧ 6 και υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων.

Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού Δήμου Θέρμης

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1-2021 (ΩΔ4ΠΩΡΣ-ΖΘ0) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΩΛΥΜΜΑΤΟΣ 8-ΜΗΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ 8-ΜΗΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ


via Ειδήσεις https://ift.tt/3cmFFA2
RSS Feed

Manage


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.