Δήμος Λαμιέων: Μετατόπιση περιπτέρου στη συμβολή των οδών Αγ. Βαρβάρας και Μυρμιδόνων


ΘΕΜΑ : Εισήγηση για «Αυτεπάγγελτη μετατόπιση  περιπτέρου».

Σχετικά με το θέμα θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Στη συμβολή των οδών Αγ . Βαρβάρας και Μυρμιδόνων στη Λαμία, υφίσταται  περίπτερο το οποίο μισθώνει ο κ.Ιωάννης Νούλας. Η θέση του περιπτέρου είναι πολύ παλιά αλλά με τα τωρινά δεδομένα παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες και δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την κατάληψη του κοινοχρήστου χώρου, σύμφωνα με τον ισχύοντα  κανονισμό κοινοχρήστου χώρου . 

Όπως αποτυπώνεται η υπάρχουσα κατάσταση στο υπ΄αριθ. 38995/27-9-2019 έγγραφο της Δ/νσης Υποδομών και Τεχνικών ΄Εργων  με το συνημμένο διάγραμμα,   εντοπίζονται πλείστες παραβάσεις. Επίσης , η εικόνα που παρουσιάζει το περίπτερο από αισθητικής απόψεως, δεν συνάδει με το αστικό περιβάλλον της γειτονιάς που βρίσκεται αυτό, εμποδίζει τη διέλευση πεζών και την ορατότητα των οδηγών στη  διασταύρωση και προκαλεί οχλήσεις και παράπονα.

Κατόπιν των ανωτέρω τα οποία γνωστοποιήθηκαν  επανειλημμένως από τις Υπηρεσίες μας(Τμήμα Εμπορικών δραστηριοτήτων, Δημοτική Αστυνομία κλπ.) προς τον μισθωτή προφορικώς και εγγράφως ήδη από τότε  και μετά από τη διαβεβαίωσή του ότι πρόκειται να  μεταφέρει τη δραστηριότητά του σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος , πράγμα που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα παρά τις επανειλημμένες υποσχέσεις του και τις   προθεσμίες που του παρασχέθηκαν προς τούτο, υφίσταται ανάγκη να προβούμε άμεσα σε  αυτεπάγγελτη μετατόπιση της θέσης του περιπτέρου σε θέση που να πληροί όλες τις προϋποθέσεις ασφαλούς, άνετης και εποικοδομητικής λειτουργίας στην κοντινή θέση της οδούΣτουρνάρα, την οποία επίσης έχουμε κάνει γνωστήστον ανωτέρω μισθωτή και βρίσκεται σε αξιόλογο σημείο, πλησίον στάσεων λεωφορείων, χώρου στάθμευσης, Υπηρεσιών, Υπεραγορών κλπ.

Με το υπ΄αριθ. 31839/24-8-2020  έγγραφό μας αποστείλαμε στον ανωτέρω   μισθωτή κ. Νούλα Ιωάννη «Πρόσκληση-ειδοποίηση για υποβολή απόψεων».Ο ίδιος δε  με την υπ΄αριθ. 32847/27-8-2020 αίτηση  -υπεύθυνη δήλωση,  κατέθεσε  τις απόψεις τουκαι  ανέφερε, ότι θα μεταφέρει την δραστηριότητά του σε κοντινό κατάστημα, που θα λειτουργεί ως μίνι  μάρκετ και   είχε  χορηγηθεί  η υπ΄αριθ. 40239/13-10-2020  βεβαίωση εγκατάστασης  από τον Δήμο ,η οποία έληξε.

Ωστόσο έκτοτε  δεν έχει γίνει καμία ενέργεια για την εκκένωση του περιπτέρου  και συνεχίζει να  λειτουργεί κανονικά.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 του ΝΔ 1044/71 προβλέπεται αυτεπάγγελτη μετατόπιση του περιπτέρου για λόγους ασφαλείας, κυκλοφορίας και εξωραϊσμού του περιβάλλοντος. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω δεδομένα και σύμφωνα 

1.  Με το άρθρο 20 του ν.δ. 1044/71 
2.  Το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14-4-2014)
3.  Την εγκύκλιο 38/23463/6.6.2014 του ΥΠΕ
         4.  Το άρθρο 56 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ.107/Α΄/31-7-2017)
5.  Το κανονισμό κοινοχρήστων χώρων του Δήμου μας (  Α.Δ.Σ.32/2021)
6.  Την  υπ΄αριθ. 69/2020(ΑΔΑ:ΨΔΡΦΩΛΚ-Ω1Ε) απόφαση της Κοινότητας του Δήμου Λαμιέων.
7.  Το υπ΄αριθ.  16825/27-4-2021 έγγραφο της  Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών ΄Εργων-Τμήμα: Κτιριακών ΄Εργων του Δήμου & Κοινοχρήστων χώρων.
8.  Το υπ άριθ.8115/21/854668/27-4-2021  έγγραφο της Τροχαίας  Λαμίας,
η Υπηρεσία μας  θα πρέπει να  προβεί σε αυτεπάγγελτη μετατόπιση του άνω   περιπτέρου στην οδό Στουρνάρα, πλησίον της στάσης του αστικού λεωφορείου.

Το  κουβούκλιο του υφιστάμενου περιπτέρου, θα αποξηλωθεί  και επειδή  δεν μπορεί να μεταφερθεί στην νέα θέση λόγω  παλαιότητας, στη νέα θέση θα μεταφερθεί το κουβούκλιο που υπήρχε στην πλατεία Πάρκου κατόπιν συναινέσεως που λήφθηκε από την εταιρία που το εκμεταλλευόταν και μπορεί  να μεταφερθεί  στο συγκεκριμένο σημείο.

Κατόπιν των ανωτέρω.

Προτείνεται

Να εξεταστεί η εισήγηση  για:

1.Αυτεπάγγελτη μετατόπιση του  περιπτέρου  από την  υφιστάμενη θέση  στην  συμβολή των οδών Αγ . Βαρβάρας και Μυρμιδόνων, επί της οδού Στουρνάρα  στη Λαμία , πλησίον της στάσης του αστικού λεωφορείου.

2.Αποξήλωση του κουβουκλίου του περιπτέρου από την υφιστάμενη θέση, με ευθύνη και έξοδα του Δήμου Λαμιέων και η θέση να καταργηθεί.

     3.Λόγω παλαιότητας του  υπάρχοντος κουβουκλίου  και επειδή δεν είναι δυνατόν να μεταφερθεί,  να τοποθετηθεί στη νέα θέση,  κουβούκλιο από την πλατεία Πάρκου που παραχωρήθηκε  και δύναται  να τοποθετηθεί εκεί.

Συνημμένα:  (3)

Η απόφαση να διαβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Από το Blogger.