-->

Πώς θα κερδίσουν φορολογικό μπόνους έως και 100% οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Πώς θα κερδίσουν φορολογικό μπόνους έως και 100% οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Κίνητρα για πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με φορολογικό μπόνους που φτάνει ακόμα και το 100% ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών.

Η διάταξη η οποία έχει περιληφθεί σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει ότι οι δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση θα εκπίπτουν από του χρόνου από τα ακαθάριστα έσοδα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό 100%. Με την έκπτωση των συγκεκριμένων δαπανών κατά 100% από τα έσοδα μειώνεται η φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων.

Η διάταξη δίνει ήρθε προκειμένου να δοθεί ένα ακόμα φορολογικό κίνητρο επενδύσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μάλιστα με θα ισχύει για τα έτη 2023, 2024 και 2025, ενώ εφαρμόζεται και για τις αποσβέσεις.

Ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις νοούνται αυτές που πληρούν τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος της Σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003 ενώ από το μέτρο εξαιρούνται οι επιχειρήσεις εκείνες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών.
Η έκπτωση 100% έχει εφαρμογή και για τη δαπάνη απόσβεσης στοιχείων του ενεργητικού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποκτώνται με σκοπό την ενίσχυση της πράσινης οικονομίας, ενέργειας και ψηφιοποίησης, εφόσον η επιχείρηση δεν εφαρμόζει προσαυξημένη έκπτωση της δαπάνης απόσβεσης σύμφωνα με το άρθρο 24 και τις περ. δ' και ε' του άρθρου 22Β.

Σε περίπτωση πώλησης του πάγιου στοιχείου για το οποίο εφαρμόστηκε το κίνητρο της προσαυξημένης έκπτωσης της δαπάνης απόσβεσης, το κίνητρο αυτό παύει να παρέχεται, δίχως όμως να αίρεται η ήδη χορηγηθείσα προσαυξημένη έκπτωση.

Η υπερ-έκπτωση εφαρμόζεται μόνο για συγκεκριμένες δαπάνες αγαθών ή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται με τη λήψη ηλεκτρονικού τιμολογίου, από επιχειρήσεις που διαθέτουν συγκεκριμένους ΚΑΔ δραστηριότητας ή κωδικούς σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης της Νίκαιας (Nice Classification, NCL), προκειμένου για επιχειρήσεις αλλοδαπής.
Η χορήγηση της ενίσχυσης πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων, όπως αυτοί εξειδικεύονται στην απόφαση του επόμενου εδαφίου και αφορά δαπάνες που πραγματοποιούνται και πάγια που αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2023, 2024 και 2025.

Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από εισήγηση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), θα καθοριστεί η ενωσιακή νομική βάση χορήγησης της ενίσχυσης, η εξειδίκευση των δαπανών αυτών υπό μορφή ΚΑΔ των επιχειρήσεων που προμηθεύουν τα αγαθά ή παρέχουν τις υπηρεσίες, τα είδη των δαπανών αυτών, οι προϋποθέσεις συμβατότητας από άποψη κρατικών ενισχύσεων, οι διαδικασίες χορήγησης και ελέγχου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. Η απόφαση αυτή δύναται να επικαιροποιείται ετησίως ως προς τα είδη των δαπανών και ως προς κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

#ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ #ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ #ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ


from Dnews: Τελευταία νέα και ειδήσεις https://ift.tt/U49qzBu
via IFTTT

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.
-->