ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΛΑΜΙΑΣ»


           Είναι δημοσιευμένος στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (α/α 71897), που λειτουργεί μέσω της ιστοσελίδας: www.promitheus.gov.gr, τηρώντας πιστά τους κανόνες δημοσιότητας και διεξαγωγής διαγωνισμών περί δημοσίων συμβάσεων που προβλέπονται στο εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, αποσκοπώντας στη διασφάλιση ενός υγιούς και ανόθευτου ανταγωνισμού μεταξύ των οικονομικών φορέων.

          Τονίζεται ότι η μελέτη έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Τεχνική Συνδρομή Ταμείου Συνοχής» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους, μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Κωδικός MIS 5010186). Η Σύμβαση αφορά στην εκπόνηση των απαραίτητων μελετών ωρίμανσης για την κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Λαμίας, χαρακτηρισμένο ως έργο Α΄ χρηματοδοτικής προτεραιότητας στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο.

          Στη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Λαμίας θα οδηγείται, πέραν των σύμμεικτων απορριμμάτων και των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων των Δήμων Λαμιέων, Μακρακώμης, Στυλίδας, Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου, Αμφίκλειας-Ελάτειας, Αγράφων και Καρπενησίου (μέση ετήσια ποσότητα 53.500 tn/έτος, που αναλύεται σε 39.500 tn/έτος σύμμεικτα αστικά απορρίμματα και 14.000 tn/έτος προδιαλεγμένο οργανικό) και ποσότητα ιλύος 7.000 tn/έτος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων των παραπάνω Δήμων. Τα υπολείμματα επεξεργασίας των ρευμάτων αποβλήτων από τη ΜΕΑ θα καταλήγουν στο νέο ΧΥΤΥ.

         Το έργο θα προάγει την Δημόσια Υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος και θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων που θέτει το νέο ΕΣΔΑ & το αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Στερεάς Ελλάδας για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων.

www.lamia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.