Α. ΑΝΆΘΕΣΗ ΜΈΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΉΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΆΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΏΝ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ ΣΤΟ ΦΟΔΣΑ ΣΤΕΡΕΆΣ ΕΛΛΆΔΑΣ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 24 ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ Ν. 3613/2007, Β. ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΎΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΎ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ “ΦΟ.Δ.Σ.Α ΣΤΕΡΕΆΣ ΕΛΛΆΔΑΣ Α.Ε”, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΆΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΌ ΦΟΔΣΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΉΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΉΜΟ ΛΑΜΙΈΩΝ ΚΑΙ Γ. ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΆΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΉ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΦΩΝΟΎΝΤΑΙ ΚΑΙ ΓΊΝΟΝΤΑΙ ΑΜΟΙΒΑΊΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Θέμα: Α. ΑΝΆΘΕΣΗ ΜΈΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΉΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΆΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΏΝ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ ΣΤΟ ΦΟΔΣΑ ΣΤΕΡΕΆΣ ΕΛΛΆΔΑΣ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 24 ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ Ν. 3613/2007, Β. ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΎΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΎ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ “ΦΟ.Δ.Σ.Α ΣΤΕΡΕΆΣ ΕΛΛΆΔΑΣ Α.Ε”, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΆΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΌ ΦΟΔΣΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΉΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΉΜΟ ΛΑΜΙΈΩΝ ΚΑΙ Γ. ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΆΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΉ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΦΩΝΟΎΝΤΑΙ ΚΑΙ ΓΊΝΟΝΤΑΙ ΑΜΟΙΒΑΊΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ημ/νια: 30/08/2018 11:10:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΥΙ9ΩΛΚ-33Λ


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ https://ift.tt/2NzBQdc
via IFTTT
Από το Blogger.