«Α. ΑΝΆΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΔΣΑ ΣΤΕΡΕΆΣ ΕΛΛΆΔΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΥΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 24 ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ Ν. 3613/2007, Β. ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΎΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΎ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ “ΦΟ.Δ.Σ.Α ΣΤΕΡΕΆΣ ΕΛΛΆΔΑΣ Α.Ε”, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΥΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Γ. ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΆΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΉ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ,ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΦΩΝΟΎΝΤΑΙ ΚΑΙ ΓΊΝΟΝΤΑΙ ΑΜΟΙΒΑΊΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ».

Θέμα: «Α. ΑΝΆΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΔΣΑ ΣΤΕΡΕΆΣ ΕΛΛΆΔΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΥΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 24 ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ Ν. 3613/2007, Β. ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΎΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΎ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ “ΦΟ.Δ.Σ.Α ΣΤΕΡΕΆΣ ΕΛΛΆΔΑΣ Α.Ε”, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΥΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Γ. ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΆΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΉ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ,ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΦΩΝΟΎΝΤΑΙ ΚΑΙ ΓΊΝΟΝΤΑΙ ΑΜΟΙΒΑΊΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ».
Ημ/νια: 30/08/2018 11:17:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6Φ2ΔΩΛΚ-11Χ


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ https://ift.tt/2ojigai
via IFTTT
Από το Blogger.