Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καμένων Βούρλων


Καλείσθε να προσέλθετε στη δηµόσια τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στις 29 Αυγούστου
2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 µ.µ., για να συζητήσουµε και λάβουµε απόφαση στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
 Ιωάννης ∆. Πλατανιάς


Πίνακας θεµάτων ηµερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 29-8-2018 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 7.229/23-8-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ
(Άρθρο 67, Ν.3852/10)

1. Έγκριση πρακτικών προηγούµενων συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Μώλου
Αγίου Κων/νου

2. Ορισµός εκπροσώπων στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Φο.∆.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας
Α.Ε.

3. Κανονισµός λειτουργίας Λαϊκών Αγορών ∆ήµου Καµένων Βούρλων

4. Ακύρωση χρηµατικών ενταλµάτων

5. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών

6. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών οχηµάτων µηχανηµάτων

7. Κατανοµή Β΄ δόσης της τακτικής Επιχορήγησης έτους 2018 στις Σχολικές Επιτροπές
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Καµένων Βούρλων

8. Αποδοχή χρηµατοδότησης για την αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργήθηκαν από
την λειψυδρία (ΣΑΕ 055)

9. Έγκριση και παραλαβή της µελέτης «Υδρογεωλογική µελέτη για την άδεια χρήσης νερού
από τα υφιστάµενα σηµεία υδροληψίας του ∆ήµου»

10. Υποβολή αίτησης στήριξης για την πράξη «Ανάπλαση Κεντρικής πλατείας ∆.Κ. Μώλου
∆ήµου Καµένων Βούρλων» στο πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

11. Εξέταση αίτησης Τριανταφύλλου Ανάργυρου

12. Ορισµός θέσης της Ε.Ε.Λ. Αγίου Κων/νου και της όδευσης του αγωγού µεταφοράς των
επεξεργασµένων λυµάτων στη θάλασσα µε υποθαλάσσιο αγωγό

Οι φάκελοι των θεµάτων θα βρίσκονται στο γραφείο του Προέδρου του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου κ. Πλατανιά Ιωάννη, προς ενηµέρωση των Συµβούλων 

www.dimos-kamenon-vourlon.gr
Από το Blogger.