Έρανος Αγάπης - Ἡ ἀγάπη φέρνει εὐτυχία! από την Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδας


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 203

Ὁ Μητροπολίτης Φθιώτιδος Νικόλαος

Πρός τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ.

Ἡ σημερινή Εὐαγγελική περικοπή τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτου μᾶς φέρνει μπροστά στό χρέος, πού ἔχομε ὡς Χριστιανοί πρός τόν πάσχοντα συνάνθρωπό μας. Νά τόν ἀγαπᾶμε, ὅπως ἀγαπᾶμε τόν ἑαυτόν μας καί νά προσφέρουμε τήν ἀγάπη καί τή βοήθειά μας πρός αὐτόν ἀδιακρίτως.

Κεντρική θέση εἰς τήν ἐν Χριστῷ ζωή κατέχει ἡ ἀγάπη, γιατί τό κέντρο τῆς σωτηρίας μας εἶναι ὁ Θεός, ὁ Ὁποῖος «ἀγάπη ἐστί». Ὅποιος ἔχει τήν ἀγάπη, ἔχει τόν ἴδιο τόν Θεό. Ἔχεις τέλεια ἀγάπη; Αὐτό ἀρκεῖ γιά νά κερδήσεις τόν Παράδεισο. Δέν ἔχεις ἀγάπη; Μή ματαιοπονεῖς μέ ὅλα τά ἄλλα καθήκοντα. Ἀναζήτησε πρῶτα τόν πάσχοντα πλησίον καί δῶσε του ἀγάπη. Τότε θά βρεῖς τόν Θεό.

Σέ λίγες ἡμέρες εἰσερχόμεθα εἰς τήν Ἁγία Νηστεία τῶν Χριστουγέννων γιά νά ἑτοιμάσουμε τήν ψυχή μας νά ὑποδεχθεῖ τόν Θεό τῆς ἀγάπης, πού ἔρχεται στόν κόσμο ταπεινά, γιά νά μᾶς διδάξει, ὅτι μοναδικός δρόμος γιά τόν ἁγιασμό καί τήν θέωσή μας εἶναι ὁ δρόμος τῆς θυσίας καί τῆς ἀγάπης.

Στόν καθένα, ἡ Ἐκκλησία μας, δίδει τήν εὐκαιρία τῆς προσφορᾶς μέ τόν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης, ὁ ὁποῖος ἀποσκοπεῖ εἰς τήν βοήθεια τῶν ἐμπεριστάτων ἀδελφῶν μας, τῶν μοναχικῶν γερόντων, τῶν ὀρφανῶν, τῶν πτωχῶν, τῶν ἀσθενῶν, τούς ὁποίους ὁ κόσμος δέν γνωρίζει, διότι οἱ περισσότεροι ἀπό αὐτούς περνοῦν μία ἀξιοπρεπῆ φτώχεια. Ἡ Μητρόπολίς μας ὅμως, μέ τά Φιλόπτωχα Ταμεῖα καί τίς κυρίες τῶν Φιλοπτώ­χων Συμβουλίων, ἀνακαλύπτει τήν φτώχεια ἐκεῖ, πού δέν περιμένει κανείς καί δέν ὑποπτεύεται, ὅτι ὑπάρχει.

Ἤδη μέ τά τρία Γηροκομεῖα μας προσφέρουμε στοργή καί περίθαλψη σέ 100 καί πλέον γέροντες καί γερόντισσες, μέσα σέ ἕνα χριστιανικό περιβάλλον, μέ ἄριστες συνθῆκες. Ἐκτός ἀπό τά ἱδρύματα φροντίζουμε καί μεμονωμένες περιπτώσεις στίς πόλεις καί στά χωριά. Μέ τά Κέντρα Ἀγάπης προσφέρουμε ζεστό καί ποιοτικό φαγητό, καθημερινῶς, σέ 500 συνανθρώ­πους μας Ἕλληνες, ἀλλοδαπούς, Χριστιανούς, ἀλλο­θρή­σκους καί ἀθέους.

Ὅλο αὐτό τό φιλανθρωπικό ἔργο δέν τό στηρίζει ἡ Κοινω­νική Πρόνοια, δέν τό ἐπιχορηγεῖ τό Κράτος, δέν τό βοηθάει κανένας ἄλλος ἀπό ἐσᾶς μόνον, τούς εὐσεβεῖς καί φιλανθρώ­πους Χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι μέ τά λεπτά αἰσθήματά σας μοιράζεσθε τό φαγητό σας μέ τούς πεινασμένους καί προσφέ­ρετε ἐκ τοῦ ὑστερήματος μέ εὐχαρίστηση.

Τό ἔχω τονίσει πολλές φορές καί τό ἐπαναλαμβάνω πάλι: «Ἡ περιουσία τῆς Μητροπόλεώς μας εἶναι ὁ φιλόχριστος λαός».

Πρός ἐσᾶς πάλι καταφεύγουμε καί ζητᾶμε νά βοηθήσετε τόν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης τῆς Μητροπόλεώς μας, ὁ ὁποῖος ἀρχίζει τήν Κυριακή 11 Νοεμβρίου καί τελειὼνει τήν Τετάρτη 21 Νοεμβρίου.

Ἡ προσφορά τῆς ἀγάπης φέρνει γαλήνη στήν ψυχή, γιατί συγχωρεῖ τίς ἁμαρτίες καί χαρίζει εὐτυχία, γιατί μᾶς ἑνώνει μέ τόν Θεό.

Ἀγαπητά μου πνευματικά παιδιά.

Μή δυσκολευτεῖτε νά ἀνοίξετε τήν καρδιά σας καί νά προσφέρετε ἀγάπη. Σκεφθεῖτε, ὅτι στή διπλανή σας πόρτα ἠμπορεῖ νά ὑπάρχουν ἄνθρωποι, πού δέν ἔχουν τά ἀπαραίτητα γιά νά ζήσουν, νά ζεσταθοῦν, νά πάρουν φάρμακα.

Μιμηθεῖτε τόν Καλό Σαμαρείτη, ὁ ὁποῖος ἀψηφῶντας κινδύ­νους ξεπέρασε τόν ἑαυτό του καί περιέθαλψε τόν κακο­ποιη­μέ­νο ὁδοιπόρο.

Ἐπί πλέον δῶστε χαρά γιά νά εἰσπράξετε χαρά. Στήν ἀγάπη δίδεις λίγο καί εἰσπράττεις πολύ.

Ἔχω βεβαία τήν πεποίθηση, ὅτι ὅπως κάθε χρόνο ἔτσι καί ἐφέτος, θά στηρίξετε τόν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης, θά δεχθεῖτε μέ καλωσύνη τίς ἐθελόντριες κυρίες καί θά προσφέρετε ὅ,τι δύνασθε πρός δόξαν τοῦ Ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ καί στήριξη τῶν ἀδελφῶν μας.

Κυριακή 11 Νοεμβρίου μέχρι Τετάρτη 21 Νοεμβρίου

Ἐκ βάθους ψυχῆς μου σᾶς εὔχομαι καλή προετοιμασία διά τήν κοσμοσωτήριο ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων, μέ πλουσία ἀντίδοση τῶν κόπων σας τά οὐράνια καί τά ἐπίγεια δῶρα τοῦ δι΄ ἡμᾶς Σαρκωθέντος Θεοῦ τῆς Ἀγάπης.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣwww.imfth.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.