Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Στυλίδας την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου


Η συνεδρίαση θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, την 25 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 12:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 : Έγκριση ή μη του 1ου  πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών/τεχνικής προσφοράς   της προμήθειας με τίτλο  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Θέμα 2 : Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με αίτηση αναψηλάφησης

Θέμα 3 : Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ' αρ. 2501/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης

Σε περίπτωση απουσίας τακτικών μελών θα ειδοποιηθούν τα αντίστοιχα αναπληρωματικά για να παρασταθούν στην συνεδρίαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.