Τα αποτελέσματα του ΑΣΕΠ για 104 προσλήψεις στο ΕΚΠΑ

Τα αποτελέσματα του ΑΣΕΠ για 104 προσλήψεις στο ΕΚΠΑ
Τα αποτελέσματα του ΑΣΕΠ για 104 προσλήψεις στο ΕΚΠΑ.

Ανάρτηση προσωρινού Πίνακα κατάταξης προσληπτέων της ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2019 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου εκατό τεσσάρων (104) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ Καθαριότητας, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των κτηρίων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Σήμερα, ημέρα Τρίτη, 22.10.2019 και ώρα 11:00 ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας κατάταξης προσληπτέων της Ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2019 με αριθμ. πρωτ. 1819038130/ 9.7.2019 (ΑΔΑ: 6ΞΣΖ46ΨΖ2Ν-ΒΟΚ), ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ανακοίνωσης, για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, εκατό τεσσάρων (104) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ Καθαριότητας, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των κτηρίων του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο πίνακας προσληπτέων αναρτάται στην Κεντρική Ιστοσελίδα του Ιδρύματός μας και στους πίνακες ανακοινώσεων των καταστημάτων της υπηρεσίας.

Σημειώνεται ότι, η υπογραφή της σύμβασης θα γίνει σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα κατ' άρθρον 364 του ν. 4412/2016, λόγω άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της υπ. αριθ. ΣΟΧ 2/2019 Διακήρυξης ενώπιον της ΑΕΠΠ. Η κατάσταση απορριπτέων υποψηφίων αναρτάται μόνον στους πίνακες ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Διοικητικού (Αθήνα, Χρήστου Λαδά 6) και του Κεντρικού Πρωτοκόλλου (Αθήνα, Πανεπιστημίου 30) του ΕΚΠΑ καθ' υπόδειξιν του Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΕΚΠΑ.

Κατά του προσωρινού πίνακα, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησής του. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει
εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Τα αποτελεσματα ΕΔΩvia Ειδήσεις - Dikaiologitika | Ειδήσεις - Dikaiologitika | Ειδήσεις https://ift.tt/2W3J8LB
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.