Στην Βουλή τροπολογία για μετακλητούς και συνεργάτες υπουργών, υφυπουργών και γενικών γραμματέων

photo: Eurokinissi

Καταργείται η δυνατότητα πλήρωσης θέσεων συνεργατών στα ιδιαίτερα γραφεία των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών και των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, μέσω ανάθεσης καθηκόντων, με παράλληλη άσκηση, πλήρη ή μερική, των κύριων καθηκόντων τους

Η τροπολογία όπως υποστηρίζει η αιτιολογική έκθεση των υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας, αποσκοπεί στο να διαμορφώσει τις συνθήκες εκείνες ώστε η εμπιστοσύνη των πολιτών, σε όρους αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας, να θεωρείται αυτονόητη απέναντι στους κυβερνητικούς θεσμούς και τη Δημόσια Διοίκηση.

Οι ρυθμίσεις της τροπολογίας στοχεύουν στην αποδοτικότερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης. Επί της ουσίας καταργείται η διάταξη που αποτελούσε τη νομιμοποιητική βάση για την άσκηση παράλληλων καθηκόντων σε διαφορετικές οργανικές μονάδες του δημόσιου τομέα, δεδομένης της ανυπαρξίας αποτελεσματικών δυνατοτήτων ελέγχων ως προς το αν η εν λόγω παράλληλη άσκηση ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση καταργείται η δυνατότητα πλήρωσης θέσεων συνεργατών μέσω ανάθεσης καθηκόντων, με παράλληλη άσκηση, πλήρη ή μερική, των κύριων καθηκόντων τους. Η δυνατότητα ανάληψης επιτελικών θέσεων του Δημοσίου από δημοσίους λειτουργούς και υπαλλήλους, με παράλληλη άσκηση των κύριων καθηκόντων τους, προβλεπόταν ήδη στο καταργηθέν π.δ. 63/2005, στην πράξη ωστόσο εφαρμόστηκε κατά τρόπο ανεξέλεγκτο, δημιουργώντας ζητήματα ηθικής και νομικής τάξης. Επί της ουσίας με την προτεινόμενη ρύθμιση καταργείται η διάταξη που αποτελούσε τη νομιμοποιητική βάση για την άσκηση παράλληλων καθηκόντων σε διαφορετικές οργανικές μονάδες του δημόσιου τομέα, δεδομένης της ανυπαρξίας αποτελεσματικών δυνατοτήτων ελέγχων ως προς το αν η εν λόγω παράλληλη άσκηση ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Ως εκ τούτου, τα ιδιαίτερα γραφεία θα στελεχώνονται, πλέον, από δημόσιους υπαλλήλους μόνο μέσω απόσπασης ή μέσω της πλήρωσης θέσεων μετακλητών. Με τις παραγράφους 3, 4 και 5 αντικαθίστανται διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4622/2019, ώστε να εναρμονιστεί η διαδικασία στελέχωσης των ιδιαίτερων γραφείων με τις αλλαγές που επήλθαν στο άρθρο 46, αναφορικά με την κατάργηση της παράλληλης άσκησης καθηκόντων.

Καταργείται η δυνατότητα στελέχωσης των ιδιαίτερων γραφείων των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων από προσωπικό και δικηγόρους φορέων του Δημόσιου Τομέα, μέσω ανάθεσης καθηκόντων με παράλληλη άσκηση, πλήρη ή μερική, των κύριων καθηκόντων τους. Επίσης, καταργείται και η προβλεπόμενη προσαύξηση που λαμβάνει το προαναφερόμενο προσωπικό (40% του βασικού μισθού της θέσης του μετακλητού για την πλήρη άσκηση των κύριων καθηκόντων και 20% για τη μερική).

Με άλλη διάταξη επανακαθορίζονται οι απασχολούμενοι στην Προεδρία της Κυβέρνησης, στην Προεδρία της Δημοκρατίας και στα ιδιαίτερα γραφεία, οι οποίοι δικαιούνται αποζημίωση για υπερωριακή εργασία κ.λπ.

Ειδικότερα η τροπολογία για την στελέχωση των ιδιαίτερων γραφείων αναφέρει:

Τα ιδιαίτερα γραφεία των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων στελεχώνονται από συνεργάτες.

- Ανά ιδιαίτερο γραφείο μέλους της Κυβέρνησης, Υφυπουργού, Γενικού και Ειδικού Γραμματέα προβλέπονται οι εξής θέσεις συνεργατών: (α) έως δεκαοκτώ (18) θέσεις στα γραφεία μελών της Κυβέρνησης, εκ των οποίων έως οκτώ (8) δύνανται να είναι μετακλητοί, (β) έως δώδεκα (12) θέσεις στα γραφεία των Υφυπουργών, εκ των οποίων έως έξι (6) δύνανται να είναι μετακλητοί, (γ) έως οκτώ (8) θέσεις στα γραφεία των Γενικών Γραμματέων, εκ των οποίων τρεις (3) δύνανται να είναι μετακλητοί και (δ) έως τέσσερις (4) θέσεις στα γραφεία των Ειδικών Γραμματέων, εκ των οποίων δύο (2) δύνανται να είναι μετακλητοί. Στα γραφεία των Υπουργών οι θέσεις των μετακλητών της προηγούμενης παραγράφου προσαυξάνονται κατά τον αριθμό των Γενικών Γραμματειών που υφίστανται στο Υπουργείο. Στα γραφεία Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, ένας εκ των συνεργατών που καλύπτει θέση μετακλητού υπαλλήλου δύναται να είναι δημοσιογράφος.

- Οι θέσεις των συνεργατών δύνανται να καλύπτονται από: (α) ιδιώτες μέσω πρόσληψης, οι οποίοι καταλαμβάνουν αποκλειστικά θέσεις μετακλητών, (β) δημοσίους υπαλλήλους ή λειτουργούς με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε φορείς του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (Α" 101) μέσω απόσπασης ή ανάθεσης καθηκόντων με παράλληλη άσκηση, πλήρη ή μερική, των κύριων καθηκόντων τους, (γ) δικηγόρους με έμμισθη εντολή του Δημοσίου που υπηρετούν στους φορείς της προηγούμενης περίπτωσης μέσω απόσπασης ή ανάθεσης καθηκόντων με παράλληλη άσκηση, πλήρη ή μερική, των κύριων καθηκόντων τους.

- Μια εκ των προβλεπόμενων θέσεων συνεργατών των μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών και Γ ενικών Γραμματέων είναι θέση του Διευθυντή του ιδιαίτερου γραφείου.

- Εάν ο Πρωθυπουργός προΐσταται Υπουργείου διατηρεί το ιδιαίτερο γραφείο που προβλέπεται για τον οικείο Υπουργό.

- Ο αριθμός των θέσεων συνεργατών που προβλέπονται στην παράγραφο 2 μπορεί να αυξάνει κατά κατηγορία και γραφείο ανάλογα με τις ανάγκες του κατά περίπτωση μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που εκδίδεται ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη πρόταση του αρμόδιου κατά περίπτωση μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την αποχώρηση του μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, θέσεις του ιδιαίτερου γραφείου του οποίου αυξήθηκαν σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, οι θέσεις αυτές καταργούνται αυτοδικαίως.

- Στα ιδιαίτερα γραφεία μελών της Κυβέρνησης επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων ειδικών συμβούλων για ορισμένο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα αντικείμενα, καθ'

υπέρβαση του οριζόμενου ανώτατου αριθμού συνεργατών οι οποίοι υπηρετούν εθελοντικά και δεν λαμβάνουν μισθό, αποζημίωση ή άλλη οικονομική απολαβή εκτός των οδοιπορικών τους. Οι ειδικοί σύμβουλοι του προηγούμενου εδαφίου είναι διακεκριμένοι επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες ειδικού αντικειμένου, υποστηρίζουν στο αντικείμενο τους τα διοικητικά όργανα, τις επιτροπές και τις αρμόδιες υπηρεσίες και προσλαμβάνονται με αντίστοιχες αποφάσεις του οικείου μέλους της Κυβέρνησης που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο αριθμός των υπηρετούντων μετακλητών ειδικών συμβούλων της παρούσας παραγράφου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δύο (2) ανά ιδιαίτερο γραφείο.»via Ειδήσεις - Dikaiologitika News | Ειδήσεις - Dikaiologitika News | Ειδήσεις https://ift.tt/2NcYDMS
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.