Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 4/2/2020

Γραφείο: Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
Δ/νση: Αγ. Παν/νος 8- 35008 Καμένα Βούρλα
Τηλ.: 2235350029, 2235350037
E mail: lxondrodimou@mwlos.gr

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 4 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ., για να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Μπήτα Γεωργία

Θέματα:
1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καμένων Βούρλων
2. Εφαρμογή προγράμματος δακοκτονίας 2020
3. Έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη
λήξη του προγράμματος, για την πλήρωση θέσης στο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μώλου - Αγίου Κω/νου » , η οποία έμεινε κενή μετά την παραίτηση (οικειοθελή αποχώρηση) της μοναδικής υπαλλήλου του Κέντρου Κοινότητας & μετά την μη
αποδοχή πρόσληψης - διορισμού της τελευταίας υποψήφιας στον πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας, κατόπιν της υπ. αριθμ. πρωτ. 3147/30-03-2017 – ΣΟΧ 1/2017 Ανακοίνωσης (Ορθή Επανάληψη), ώστε να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία της δομής σε όλο τον κύκλο «ζωής» της ως συγχρηματοδοτούμενη δράση
4. Ανάκληση της αριθμ. 16/147/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας περί Αναπροσαρμογής τελών και δικαιωμάτων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή φρεατίων συστημάτων υπογειοποίησης κάδων απορριμμάτων»
6. Λήψη απόφασης για Έγκριση υποβολής πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας: «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος», στο πλαίσιο : «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ» του Προγράμματος: «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» για την «Προμήθεια καινούργιου Απορριμματοφόρου τύπου Πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ.» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις απαιτούμενες ενέργειες.
7. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καμένων Βούρλων έτους 2020

Οι φάκελοι των θεμάτων θα βρίσκονται στο γραφείο της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Μπήτα Γεωργίας, προς ενημέρωση των Συμβούλων

via ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ Blog https://ift.tt/2vNGu3q
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com

Από το Blogger.