Δήμος Δομοκού: 8 προσλήψεις για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού


Ο Δήμαρχος Δήμου Δομοκού

Έχοντας υπόψη:

 Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007.


  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. Το άρθρο 24 παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 64/τ. Α’/14-03-2020 (κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊούCOVID-19.
  3. Το άρθρο 37, παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 68/τ. Α’/20-03-2020 (κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.
  1. Την με αριθμ. πρωτ. 45201/17-07-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
  2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2886/τ.΄Β/20-12-2011) του Δήμου Δομοκού, όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ.357-16.03.2015.
  3. Την με αριθμ. 140/18/4-9-2020Απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση για την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου  Χρόνου, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4)μηνών.

 Ανακοινώνει


Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, οκτώ (8)ατόμων, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4)μηνών, διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αυτές αναγράφονται, στον πίνακα Α, προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Περισσότερα δείτε εδώ
Από το Blogger.