Πρόσκληση για κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικών σε σχολεία

Πρόσκληση για κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικών σε σχολεία

Καλούνται τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που έχουν ενταχθεί στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1΄ των κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών όπως δημοσιεύθηκαν αναμορφωμένοι στο ΦΕΚ 1271/Γ΄/13-8-2020 της 2ΕΑ/2019 προκήρυξης του ΑΣΕΠ να υποβάλουν αίτηση, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) (https://opsyd.sch.gr/) για πρόσληψη ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου για το σχολικό έτος 2020-2021 σε συγκεκριμένες ομάδες σχολικών μονάδων γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης από την Τετάρτη 16 έως και τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020.

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που έχουν ενταχθεί στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) μπορούν να υποβάλλουν αίτηση δήλωση συμμετοχής στην ειδική πρόσκληση για σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από το εάν έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης για πρόσληψη, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 ή από το εάν οι περιοχές, στις οποίες βρίσκονται οι εν λόγω σχολικές μονάδες, συμπίπτουν με τις περιοχές, για τις οποίες έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης στην πρόσκληση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019. Η παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

Οι υποψήφιοι αναπληρωτές που δεν έχουν προσληφθεί έως σήμερα ανεξαρτήτως υποβολής αίτησης αναπληρωτή με την αριθ. πρωτ. 105899/Ε4/13-8-2020 (ΑΔΑ: 90Ε946ΜΤΛΗ-2ΙΞ) εγκύκλιο κατά το χρονικό διάστημα από 14-19/8/2020. 

Οι υποψήφιοι που προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές με συμβάσεις τρίμηνης διάρκειας για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία είχαν προκύψει από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 35 του ν. 4722/2020).

Στην περίπτωση αυτή δεν καθίσταται εφικτή η διενέργεια πρόσληψης για τους υποψήφιους, οι οποίοι κατά τη μηχανογραφική ροή προσλήψεων με την παρούσα διαδικασία, θα έχουν ενεργή σύμβαση στο ΟΠΣΥΔ.

Οι διαθέσιμες προς επιλογή από τους υποψηφίους ομάδες σχολικών μονάδων είναι αριθμημένες και εμφανίζονται ανά κλάδο και περιοχή στα Παραρτήματα της παρούσας πρόσκλησης.

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας (και αποκλειστικά εντός αυτής) ο υποψήφιος μπορεί να τροποποιεί τις προτιμήσεις του.

Η αίτηση-δήλωση προτίμησης με την παρούσα πρόσκληση ισχύει για τις επόμενες είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων και δεν δύναται να τροποποιηθεί ή απενεργοποιηθεί [άρθρο 3, παρ. 3 της αριθ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (ΦΕΚ 3344 Β΄) Υ.Α.].

Η παρούσα δήλωση προτίμησης από τον υποψήφιο για πρόσληψη σε συγκεκριμένες ομάδες σχολικών μονάδων ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τη διενέργεια προσλήψεων υπό την παρούσα πρόσκληση.

Δείτε εδώ περισσότεραvia Ειδήσεις https://ift.tt/34fadR6
RSS Feed

Manage


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.