Θέσεις εργασίας στον δήμο Θήβας

Θέσεις εργασίας στον δήμο Θήβας

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων (14) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 .

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

2. Τίτλο σπουδών, όπου απαιτείται.

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται Πράξη Αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου με τους αντίστοιχους ημεδαπούς τίτλους σπουδών.

Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται.

4. Άδεια οδήγησης σε ισχύ και λοιπές βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, όπου απαιτούνται.

5.Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ όπου απαιτείται.

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

7.Υπεύθυνη δήλωση ότι: α) πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07 και β) δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο δημόσιο.

8. Βεβαίωση απογραφής ΙΚΑ ή επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ, ο ΑΜΚΑ και ο αριθμός μητρώου ΙΚΑ του αιτούντος. Δημοσίευση Ανακοίνωσης Δημοσίευση της ανακοίνωσης θα γίνει στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Θηβαίων, στη διαύγεια και στη διαδικτυακή πύλη ( www. thiva.gr) προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Δήμο Θηβαίων, από 18 Φεβρουαρίου έως 22 Φεβρουαρίου ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: e-mail: protokolo@thiva.gr ή κατόπιν ραντεβού στο τηλ. 2262350684.

Δείτε εδώ περισσότεραvia Ειδήσεις https://ift.tt/3s3rtCs
RSS Feed

Manage


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.